29 Ιανουαρίου 2020

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού μας.

Στα γραφεία της Κοινότητας Πύργου Τριφυλίας, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Κοινότητας για την συζήτηση των εξής πέντε θεμάτων:
α). Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για την περίοδο 2020.»
β). Περί εκτέλεσης τεχνικών έργων»
γ). Περί εκτέλεσης έργου σε κοινοτική οδό (Δ. Παπαδοπούλου)»
δ). «Περί ασφαλτόστρωσης κοινοτικών οδών Πύργου»

  • Για το πρώτο θέμα κατατέθηκε........ απο τον Πρόεδρο έγγραφο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας με θέμα «Δακοκτονία 2020 – Δολωματικοί από εδάφους ψεκασμοί» σύμφωνα με το οποίο πρέπει ο Δήμος να αποφασίσει μέχρι 17-1-2020 εάν επιθυμεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το 2020, από την Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας και συγκεκριμένα να αναφέρει τις Κοινότητες που προτείνει. Εξ αυτού του εγγράφου τα Συμβούλια των Κοινοτήτων πρέπει να αποφασίσουν αν επιθυμούν δολωματικό ψεκασμό από εδάφους, υπο την εποπτεία της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας ή αν θα γίνεται ψεκασμός καλύψεως από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη του την εισήγηση της Προέδρου για το εν λόγω θέμα, είδε το ως άνω έγγραφο και μετά συζήτηση αποφάσισε όπως, η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για την Κοινότητα Πύργου, κατά το έτος 2020, γίνει με θεραπευτικούς ψεκασμούς καλύψεως, οι οποίοι θα εφαρμόζονται από τους ιδίους τους παραγωγούς με δική τους ευθύνη και με εγκεκριμένα εντομοκτόνα, σύμφωνα με τις οδηγίες των παρασκευαστών και των γεωπόνων. 
  • Για το δέυτερο θεμά « Περί εκτέλεσης τεχνικών έργων» ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο για την ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών έργων στο δίκτυο αγροτικών οδών Πύργου, κυρίως από καταστροφές, κατολισθήσεις κ.λ.π. που προέκυψαν κατά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και προξένησαν ζημιές και ανέδειξαν προβλήματα προσπέλασης σε πολλά σημεία του αγροτικού δικτύου. Στα σημεία αυτά, πρέπει να εκτελεσθούν τεχνικά έργα αποκατάστασης και προστασίας του αγροτικού δικτύου, προκειμένου να είναι προσπελάσιμο, χωρίς κίνδυνο για τους παραγωγούς και τα αγροτικά μηχανήματα και να προστατευθεί από περαιτέρω ζημιές. Τα αναγκαία αυτά έργα είναι τα εξής στα παρακάτω σημεία:
1.- Στη θέση «Καμπάση» ή «Ανω Κάμπος», έχει γίνει κατολίσθηση στην αγρ. οδό κοντά σε ιδιοκτησίες Γ. Ταγκαλάκη-Ι. Καραμπότσου και χρειάζεται να γίνει τεχνικό έργο αποκατάστασης και προστασίας.
2.- Στην οδό προς Αγία Παρασκευή και στην απορροή ομβρίων προς την «Ξερόβρυση» έχουν σπάσει οι αγωγοί (κιούγκια) που οδηγούν το νερό προς το ρέμα της Ξερόβρυσης, εντός της ιδιοκτησίας Καλκαβούρα και χρειάζεται αποκατάσταση.
3.- Στη θέση «Βαρκούλι» και έξωθεν ιδιοκτησίας Α. Γκούτη, έχει γίνει κατολίσθηση στην αγροτική οδό και πρέπει να γίνει τεχνικό έργο αποκατάστασης και προστασίας.
4.- Στη θέση «Βαρκό», κάτω από το ελαιουργείο του Αγρ. Συνεταιρισμού και έξωθεν ιδιοκτησιών Δ. Καλογερόπουλου και Π. Μιχαλόπουλου, έχουν σπάσει οι κάθετοι αγωγοί (κιούγκια) απορροής υδάτων και χρειάζεται να γίνει τεχνικό έργο αποκατάστασης με νέους αγωγούς (κιούγκια) και στρώση σκυροδέματος (μπετόν).
5.- Στη θέση «Τραναλώνι», έξωθεν ιδιοκτησιών Παναγιωτόπουλου και Χρονόπουλου, η αγροτική οδός έχει πολλές ζημιές, είναι σχεδόν απροσπέλαστη και χρειάζεται τεχνικό έργο λεκάνης απορροής υδάτων και αποκατάστασης ζημιών.
6.- Στη θέση «Κάμπος» και έξωθεν ιδιοκτησίας Σταματάκη, έχει γίνει καταστροφή και βύθιση της αγροτικής οδού και χρειάζεται ενίσχυση του υποστρώματος της οδού με χαλικόστρωση ή πετρόστρωση και σκυρόδεμα (μπετόν). Για την ζημιά αυτή έχει γίνει και αίτηση στην Τ.Υ. από τον κ. Σταματάκη.
7.- Τέλος να εκτελεσθεί το έργο «Σκάφη απορροής ποταμού» στη θέση ΟΥΡΑΝΗ, όπως είχε ζητηθεί και στο Συμβούλιο της 11-9-2019. Χρειάζεται κατασκευή νέας σκάφης απορροής του ποταμού που περνάει εγκάρσια την αγροτική οδό, καθότι από τη ροή του ποταμού, τις βροχοπτώσεις και τη χρήση, η υπάρχουσα έχει καταστραφεί και ο δρόμος θα καταστεί απροσπέλαστος.

Το Συμβούλιο, αποφάσισε να ζητηθεί απ τον δήμο να εκτελεσθούν τα ανωτέρω περιγραφόμενα τεχνικά έργα.
  • Για το τρίτο θέμα «Περί εκτέλεσης έργου σε κοινοτική οδό (Δ. Παπαδοπούλου)» ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανεφέρθη στην ζημιά (καθίζηση) που έχει γίνει στην οδό Δ. Παπαδοπούλου, στο κέντρο του χωριού κοντά στην πλατεία (πλατάνια).
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η καθίζηση αυτή είναι μεταξύ των ιδιοκτησιών Ιωάννου και Αποστολόπουλου, σε ένα σημείο όπου παλαιότερα υπήρχε πηγάδι και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στα διερχόμενα οχήματα, δεδομένου ότι είναι στο κέντρο του χωριού και έχει αυξημένη κίνηση και επιβάρυνση. Πρέπει να γίνει έργο στήριξης και αποκατάστασης.
Έτσι αποφασίστηκε όπως, ζητηθεί απο τον δήμο να εκτελεσθεί άμεσα το έργο.

  • Για το τέταρτο θέμα «Περί ασφαλτόστρωσης κοινοτικών οδών Πύργου» ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σε σημεία του χωριού, υπάρχει ανάγκη ασφαλτόστρωσης (ή τσιμεντόστρωσης όπου κριθεί προσφορότερο),πιο συγκεκριμένα τέτοια ανάγκη υπάρχει στα εξής σημεία:
1.- Στο βόρειο μέρος του χωριού και στο σημείο από διασταύρωση των οδών Αγ. Παρασκευής και Αν. Καλογερόπουλου, στο υπάρχον μη ασφαλτοστρωμένο τμήμα των ήδη διαμορφωθέντων κοινοτικών οδών και σε όλο το μήκος σε σχήμα «Γ», έως την διασταύρωση της οδού Χ. Κάππου με την υπάρχουσα ανώνυμη οδό.
2.- Στο νότιο μέρος του χωριού και στην περιμετρική ήδη διαμορφωθείσα οδό του σχεδίου πόλεως από ιδιοκτησία Χ. Κατσούλα έως Γ. Αποστολόπουλου.
Το Συμβούλιο, αποφάσισε όπως, ζητηθεί απο τον δήμο να εκτελεσθούν έργα ασφαλτόστρωσης κοινοτικών οδών στα άνω -2- (δύο) σημεία του χωριού.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως έληξε η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφτηκε από τα παρόντα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού μας,τον Πρόεδρο Αναστάσιο Γαλάνη και τα Μέλη Νικόλαο Δημητρόπουλο, Γεώργιο Χρονόπουλο και Στυλιανό Παναγιωτόπουλο. Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Γεώργιος Καραμπότσος υπάλληλος του δήμου Τριφυλίας ΠΕ1/Α’.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες