26 Μαρτίου 2014

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε η δενδροφύτευση στην Μεταξάδα

Με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α και προ­σέ­λευ­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυ­ρια­κή 23 Μαρ­τί­ου η δεν­δρο­φύ­τευ­ση στην Το­πι­κή Κοι­νό­τη­τα Με­τα­ξά­δας του Δή­μου Πύ­λου-Νέ­στο­ρος.
Η ά­ρι­στη συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξύ του Δή­μου Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου, του εκ­πο­λι­τι­στι­κού συλ­λό­γου Με­τα­ξά­δας και του τη­λε­ο­πτι­κού σταθ­μού ΣΚΑΙ, συ­νέ­βα­λε στην ο­λο­κλή­ρω­ση της φύ­τευ­σης 300 δεν­δρυλ­λί­ων, στον πε­ρι­βάλ­λον­τα χώ­ρο του Ι­ε­ρού Να­ού του Αγ. Γε­ωρ­γί­ου..............

Ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου Νέ­στο­ρος, α­νέ­φε­ρε ό­τι ο Δή­μος και η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου πρό­κει­ται να χρη­μα­το­δο­τή­σουν τη με­λέ­τη δι­α­τή­ρη­σης και α­νά­δει­ξης της ι­στο­ρι­κής Μο­νής, ε­νώ την ί­δια στιγ­μή βρί­σκον­ται σε ε­ξέ­λι­ξη με­λέ­τες και για άλ­λα έρ­γα στην πε­ρι­ο­χή της Με­τα­ξά­δας. Στη συ­νέ­χεια δή­λω­σε: «Στο ι­στο­ρι­κό μνη­μεί­ο του Αγ. Γε­ωρ­γί­ου της Με­τα­ξά­δας σή­με­ρα ή Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, ο Δή­μος Πύ­λου Νέ­στο­ρος, το το­πι­κό συμ­βού­λιο και ο εκ­πο­λι­τι­στι­κός σύλ­λο­γος Με­τα­ξά­δας, με πρω­το­βου­λί­α του ΣΚΑΙ, πραγ­μα­το­ποι­ού­με δεν­δρο­φύ­τευ­ση σε έ­ναν ση­μαν­τι­κό τό­πο. Ό­λοι μα­ζί μπο­ρού­με να κά­νου­με πράγ­μα­τα κα­λύ­τε­ρα για το πε­ρι­βάλ­λον αλ­λά­ζον­τας την πο­ρεί­α αυ­τού του τό­που. Πι­στεύ­ω ό­τι ήρ­θε η ώ­ρα να α­να­δεί­ξου­με την Ι­στο­ρι­κή αυ­τή Μο­νή αλ­λά και τον πε­ρι­βάλ­λον­τα χώ­ρο της, για να μπο­ρεί να δέ­χε­ται ε­πι­σκέ­πτες. Στό­χος της ση­με­ρι­νής ε­νέρ­γειας εί­ναι, συν τις άλ­λοις, να το­νι­στεί η α­ναγ­και­ό­τη­τα της συλ­λο­γι­κό­τη­τας και της συ­νερ­γα­σί­ας ως βα­σι­κής προ­ϋ­πό­θε­σης για να πά­ει αυ­τός ο τό­πος α­κό­μα πιο μπρο­στά».

Με τη σει­ρά της η αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης τό­νι­σε ό­τι Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου εί­ναι πάν­τα πα­ρού­σα στις προ­σπά­θει­ες που έ­χουν να κά­νουν με το πε­ρι­βάλ­λον. Ό­πως δή­λω­σε η ί­δια: «Συ­σπει­ρώ­νου­με ό­λοι μα­ζί τις δυ­νά­μεις μας. Εί­μα­στε σε α­γα­στή συ­νερ­γα­σί­α με τον Δή­μο Πύ­λου Νέ­στο­ρος για να κά­νου­με ό­τι μπο­ρού­με για τον τό­πο μας. Συγ­χα­ρη­τή­ρια στον πρό­ε­δρο του εκ­πο­λι­τι­στι­κού συλ­λό­γου και στους κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής που βρί­σκον­ται ε­δώ και βά­ζουν την ψυ­χή τους για τον τό­πο τους».

Τέ­λος, ο πρό­ε­δρος του εκ­πο­λι­τι­στι­κού συλ­λό­γου Με­τα­ξά­δας ευ­χα­ρί­στη­σε ό­λους τους πα­ρευ­ρι­σκό­με­νους για την βο­ή­θειά τους στη δρά­ση αυ­τή, μη ε­ξαι­ρών­τας τον δή­μαρ­χο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, την αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου, τον τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΣΚΑΙ και τον πρό­ε­δρο του το­πι­κού συμ­βου­λί­ου κ. Αγ­γε­λό­που­λο, οι ο­ποί­οι, ό­πως τό­νι­σε, έ­δω­σαν ι­δι­αί­τε­ρη ση­μα­σί­α στην υ­λο­ποί­η­ση έρ­γων α­νά­πτυ­ξης στην πε­ρι­ο­χή. Ό­πως ο ί­διος α­νέ­φε­ρε: «προ­ω­θεί­ται η α­νά­πλα­ση της πλα­τεί­ας του χω­ριού σε έ­να οι­κό­πε­δο που εί­χε α­γο­ρά­σει ο πο­λι­τι­στι­κός σύλ­λο­γος Με­τα­ξά­δας και σή­με­ρα θα προ­ω­θή­σου­με και μια με­λέ­τη για το ι­στο­ρι­κό μο­να­στή­ρι που έ­χου­με, το ο­ποί­ο έ­χει κη­ρυ­χτεί με­τα­βυ­ζαν­τι­νό μνη­μεί­ο α­πό το 1962 και με­τά».

Η Ι­ε­ρά Μο­νή του Αγ. Γε­ωρ­γί­ου πα­ρά τω ό­ρος Αι­γά­λε­ω, με υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση έ­χει κη­ρυ­χτεί αρ­χαι­ο­λο­γι­κό Μνη­μεί­ο.

Στην δεν­δρο­φύ­τευ­ση πα­ρευ­ρέ­θη­σαν ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, κ. Κα­φαν­τά­ρης, η αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου, κ. Νι­κο­λά­κου, ο αν­τι­δή­μαρ­χος Πύ­λου Νέ­στο­ρος με αρ­μο­δι­ό­τη­τες στην Δ.Ε. Χώ­ρας, κ. Μπα­χού­μας, η δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος, κ. Δρα­κά­κη, η το­πι­κή σύμ­βου­λος, κ. Α­να­στα­σο­πού­λου, ο Πρό­ε­δρος του Τ.Δ. Με­τα­ξά­δας, κ. Αγ­γε­λό­που­λος, ο πρό­ε­δρος του εκ­πο­λι­τι­στι­κού συλ­λό­γου Με­τα­ξά­δας, κ. Κα­λύ­βας, ο πρό­ε­δρος της ΝΟΔΕ, κ. Μαν­τάς και δε­κά­δες συν­δη­μό­τες, μι­κροί και με­γά­λοι.
farenews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες