26 Φεβρουαρίου 2014

Τέλος 2014 λήγουν όλα τα δικαιώματα και χορηγούνται νέα από το 2015

«Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015».
Αυτό ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την παράταση της προθεσμίας για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρι τις 15 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αλλαγές που φέρνει το 2014 στο καθεστώς των κοινοτικών ενισχύσεων είναι οι εξής:...........

1. Γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το 2014
2. Περισσότερος χρόνος (μέχρι 15 Μαΐου) και νέα εγκύκλιος για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
3. Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς και μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα. Στα άρθρα 9, 24 και 34 ορίζονται τα κριτήρια του ενεργού γεωργού, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.
4. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014 επηρεάζει την χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον αφορά στο πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014
Ο Καν. (ΕΚ)73/2009 εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για τη χορήγηση εισοδηματικής στήριξης στους γεωργούς κατά το έτος 2014, τροποποιείται δε με τον Καν.(ΕΕ) 1310/2013, στα πλαίσια της ανάγκης για συμμόρφωση με τον Καν.(ΕΕ) 1311/2013, ο οποίος ορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.
Προκειμένου να τηρηθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και ιδιαίτερα να ευθυγραμμιστεί το ποσό που είναι διαθέσιμο για τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς το 2014, εφαρμόζεται γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Η ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1. Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για τη διαδικτυακή καταχώριση της Αίτησης Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε 2014 η οποία είναι ενεργή, προκειμένου να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι για τους χρήστες που είχαν λάβει κωδικό τα έτη 2012, 2013 δεν απαιτείται η εγγραφή τους για λήψη νέου κωδικού, ισχύει ο παλιός κωδικός. Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://entitlements.opekepe.gr/
Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.
2. α. Η καταληκτική ημερομηνία τόσο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσο και της αποστολής τους με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οποίες θα αποστέλλονται ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης στην αντίστοιχη ταχυδρομική δ/νση είναι η 15η Μαΐου του 2014, έπειτα από την παράταση που δίνεται μόνο για το έτος ενίσχυσης 2014. Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στην ανωτέρω εφαρμογή απορρίπτονται.
β. Η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώριση της Αίτησης Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Με την έναρξη λειτουργίας οι αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε καταχωρίζονται υποχρεωτικά στη διαδικτυακή εφαρμογή πριν την αποστολή τους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Καταχώριση

- Οριστικοποίηση

- Εκτύπωση

- Υπογραφή από του συμβαλλόμενους

- Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.
Αποστολή του φακέλου της αίτησης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς και μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα. Στα άρθρα 9, 24 και 34 ορίζονται τα κριτήρια του ενεργού γεωργού, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.
Αναμένεται η ολοκλήρωση της κοινοτικής νομοθεσίας και η κοινοποίηση των αποφάσεων του κράτους μέλους σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας και πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς, διαδοχής βάσει συμβατικής μίσθωσης, μεταβολής του νομικού καθεστώτος ή επωνυμίας, μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης, σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης της εκμετάλλευσης και σε περίπτωση συμβατικής ρήτρας σχετικά με το δικαίωμα λήψης των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης για το μεταβατικό έτος 2014, στην οποία θα ορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικές με τυχόν αλλαγές σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης και δικαιωμάτων το 2014, εφόσον αυτή επηρεάζει την κατανομή των δικαιωμάτων στο νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.
Οι αιτήσεις μεταβιβάσεων ΔΕΕ 2014 πραγματοποιούνται πάντα με ευθύνη των παραγωγών, ειδικά όμως για το μεταβατικό έτος 2014 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:
1) Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν την 31.12.2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής και βάσει της δήλωσης του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων
2) Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014 επηρεάζει την χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον αφορά στο πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας.
Έτσι σε περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης της εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής, τα νέα δικαιώματα χορηγούνται στους μισθωτές ή αγοραστές, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και που θα δηλώσουν επιλέξιμα εκτάρια εκτός εάν υπάρξει από κοινού απόφαση, με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού τα δικαιώματα να κατανεμηθούν στον πωλητή ή εκμισθωτή, Επισημαίνεται ότι όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού υπόκεινται σε διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Λόγω της τροποποίησης του ΚΑΝ (ΕΚ) 73/2009 και της εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για το έτος 2014 βάσει του Καν. (ΕΕ) 1310/2013, παρατείνεται για το έτος 2014 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έως την 15η Μαΐου 2014.
agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες