8 Μαρτίου 2013

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση αγροτικής βιομάζας. Γιά να δούμε πόσες ευκαιρίες έχουμε στο τόπο μας!!!

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία συγκαταλέγει την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά κλπ), παρέχοντας σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την προώθησή της. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αγροτική βιομάζα είναι μία ελκυστική πρόταση, που με τα πλεονεκτήματά της συμβάλλει στην λύση πολλαπλών προβλημάτων:
• Περιβαλλοντικά
Μια τέτοια μονάδα επεξεργάζεται και μετατρέπει γεωργικά, δασικά, κτηνοτροφικά, αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα σε ηλεκτρική ενέργεια, πρακτικά χωρίς καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον. Σε περίπτωση μη αξιοποίησής τους, αυτά ..................
καταλήγουν στην πλειονότητά τους στο περιβάλλον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διάθεσης, επιβαρύνοντάς το έτι περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία συγκαταλέγει την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά κλπ), παρέχοντας σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την προώθησή της. Π.χ.
Α) Αγροτική ύλη που αφήνεται να σαπίσει παράγει μεθάνιο, το οποίο είναι 21 φορές πιο επιβλαβές για το φαινόμενο του θερμοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα.
Β) Κλαδέματα ελαιόδεντρων κατά την συλλογή των καρπών τα οποία καίγονται ελεύθερα στην
ατμόσφαιρα και εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα.
Γ) Απόβλητα ορνιθοτροφείων, τα οποία αποτιθέμενα ελεύθερα σε αγρούς, πέραν της δυσοσμίας
προκαλούν υπερδοσολογία λίπανσης και καταστροφή του εδάφους, ή αποτιθέμενα σε υδάτινο
περιβάλλον προκαλούν υπερτροφισμό των υδρόβιων φυτών, ανάπτυξη βακτηριδίων για την αποσύνθεση τους, έλλειψη οξυγόνου και τελικά απονέκρωση των ποταμών, λιμνών ή λιμνοθαλασσών.
Δ) Αποτρέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιών προκαλούμενων από συσσώρευση καύσιμης ύλης η
οποία αποσυντίθεται και είναι εύκολα αναφλέξιμη.
• Οικονομικά
Α) Για τις τοπικές κοινωνίες. Ενώ η απαλλαγή από τα κατάλοιπα αποτελεί πρόβλημα, κόπο και
κόστος για τους παραγωγούς, η προσκόμισή της σε παρακείμενο εργοστάσιο βιομάζας προσφέρει
άμεση λύση εύκολης διάθεσης και πρόσθετο οικονομικό όφελος στον παραγωγό. Επί πλέον δημιουργεί άμεσες θέσεις εργασίας για την λειτουργία και συντήρηση της. Σχεδόν το σύνολο των εξόδων λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας αποτελούν έσοδα για τους κατοίκους της περιοχής όπου
εγκαθίσταται.
Β) Για την εθνική οικονομία. Η παραγόμενη ενέργεια υποκαθιστά εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), μειώνοντας την οικονομική αιμορραγία της χώρας και στρατηγικές εξαρτήσεις, μειώνοντας τα πρόστιμα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εξασφαλίζοντας καθαρότερο
περιβάλλον, μειώνοντας την ανεργία και υποβοηθώντας την αγροτική παραγωγή.
Γ) Για τον επενδυτή. Ο επενδυτής έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία προέρχονται α) από την θεσμική εξασφάλιση της απορρόφησης του 100% της παραγόμενης ενέργειας σε εγγυημένη τιμή και β) από την πώληση της πλεονάζουσας θερμότητας από την λειτουργία της μονάδας σε παρακείμενες εγκαταστάσεις που έχουν ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης (πχ θερμοκήπια, δημοτικά κτίρια, βιοτεχνίες κλπ) και οι οποίες δαπανούν σημαντικά ποσά για την κάλυψη των θερμικών αναγκών τους.
• Νομικά
Για τον παραγωγό. Η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας εξαλείφει κινδύνους σχετικούς με την επιβολή ποινών και προστίμων για παραβίαση της νομοθεσίας που απαγορεύει ανοικτές καύσεις στην ύπαιθρο και η οποία γίνεται προοδευτικά αυστηρότερη.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η τεχνολογία που προτείνουμε εξασφαλίζει υψηλούς βαθμούς απόδοσης (ήτοι λιγότερη πρώτη ύλη για παραγωγή περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας), απλή λειτουργία που δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, διατηρεί χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και επί πλέον διαθέτει σοβαρούς πελάτες και αποδεδειγμένη καλή λειτουργία δεκαετιών, έχει δε αναγνωριστεί διεθνώς με επιβραβεύσεις ανεξάρτητων φορέων. Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία: • Για την λειτουργία μιας μονάδας ισχύος 250 kW απαιτούνται λιγότεροι από 2.000 τόνοι κατ’ έτος. • Η ετήσια παραγωγή μιας μονάδας 250 kW υπερβαίνει τις 2.000 MWh, ήτοι 5,4 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ενός Φ/Β ίδιας ισχύος.
Συγκεκριμένα η μονάδα εικονικά αναπαρίσταται ως εξής: Η πρώτη ύλη εισάγεται στον αεριοποιητή εκ των άνω, όπου εξαερώνεται σε θερμοκρασίες 1300 έως 14000C. Το παραγόμενο αέριο περνά από διαδικασία καθαρισμού ιπταμένων σωματιδίων, ψύξης και τελικού φιλτραρίσματος και οδηγείται σε μηχανή εσωτερικής καύσεως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το στερεό υπόλειμμα – στάχτη, πλούσιο σε ανόργανες ύλες συλλέγεται και αποτελεί βάση για λίπασμα προς επιστροφή στις καλλιέργειες. Η πρώτη ύλη μπορεί να προέρχεται από κατάλοιπα αγροτικών καλλιεργειών, από αγροτοβιομηχανικά κατάλοιπα (πχ ελαιουργεία, χυμοί, φλοιοί σπόρων ή κουκούτσια φρούτων, πριονιστήρια κλπ), από κλαδέματα δέντρων δήμων ή καλλιεργειών, καθαρισμούς δασών. Απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία και αποθήκευση της για την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της μονάδας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, παρά το εποχιακό της παραγωγής. Απαιτούμενοι κτιριακοί χώροι είναι η αίθουσα ελέγχου λειτουργίας, συνεργείο συντήρησης, γραφείο και αποδυτήρια. Η Μονάδα χρειάζεται εγκαταστάσεις υποδομών όπως φωτισμό, γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, ύδρευση, αποχέτευση, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, τηλεπικοινωνίες και υποσταθμό διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Εκτιμάται ότι έκταση 6-10 περίπου στρεμμάτων για την ικανοποίηση των αναγκών αποθήκευσης, επεξεργασίας, κτιρίου, διακίνησης οχημάτων κλπ είναι επαρκής για μονάδες 250 - 500 KW. Ενδεικτικό σχέδιο του κυρίως χώρου παραγωγής για μονάδα 2x 250 KW = 500 KW παρατίθεται κατωτέρω, με διαστάσεις H: 9,5m X L: 20m X W: 6m. Ειδικά για τον Νομό Μεσσηνίας, πλούσιο σε ελαιοπαραγωγή, τέτοιες μονάδες θα μπορούσαν να εγκατασταθούν δίπλα σε ελαιοτριβεία. Οι αγρότες που προσκομίζουν την συγκομιδή, θα μπορούσαν να προσκομίζουν και τα κλαδέματα, αποκομίζοντας ένα τίμημα, απαλλασσόμενοι ταυτόχρονα από την υποχρέωση εξαφάνισής τους. Τα υπολείμματα του ελαιοτριβείου (πυρηνόξυλο) χρησιμοποιούνται επίσης για αεριοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται  το μεταφορικό κόστος της πρώτης ύλης στην μονάδα. Επί πλέον, η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ελαιοτριβείου, συνεισφέροντας σε περαιτέρω εξοικονομήσεις. Μεγαλύτερες μονάδες αεριοποίησης θα μπορούσαν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν με πρώτη ύλη τα δημοτικά απορρίμματα (κυριολεκτικά εξαφανίζοντάς τα, μαζί με όλα τα προβλήματα που τα συνοδεύουν), καθώς και την λυματολάσπη των βιολογικών καθαρισμών. Για αυτά μπορούμε να επανέλθουμε σε επόμενο άρθρο.
Ι. Παναγόπουλος
Διπλ. Ηλεκτρολόγος
Μηχανολόγος ΕΜΠ
e-mail:yapanago@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες