17 Δεκεμβρίου 2009

Προθεσμίες για αλλαγές στο ελαιοκομικό μητρώο

Από τις 2 Ιανουαρίου 2010 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, οι ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να καταχωρίσουν νέα ελαιοτεμάχια στο ελαιοκομικό μητρώο ή να τροποποιήσουν προηγούμενα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί σε αυτό, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των νομαρχιών. Στο ελαιοκομικό μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές ελιάς προκειμένου να εισπράττουν την ενιαία κοινοτική ενίσχυση και να μπορούν να συμμετέχουν και να ενισχύονται μέσω κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων (βιολογική ελαιοκαλλιέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιεργειών κ.ά.). Επίσης, η εγγραφή στο ελαιοκομικό μητρώο είναι απαραίτητη για την είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, καθώς και για τη χορήγηση άδειας για πώληση ελαιολάδου και ελιών στις λαϊκές αγορές.
Οι ενδιαφερόμενοι που προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν προσέρχεται ο ίδιος αλλά εκπροσωπείται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση νόμιμου εγγράφου εκπροσώπησης, θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για:
Α) Νέα εγγραφή παραγωγού ή εγγραφή νέου ελαιοτεμαχίου 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 2. Φωτοτυπία τίτλων ιδιοκτησίας των νέων τεμαχίων. 3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. 4. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης. 5. Σε περίπτωση ενοικίασης, το θεωρημένο ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης (τουλάχιστον 4ετίας). 6. Το τοπογραφικό σκαρίφημα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών των τεμαχίων σε σύστημα ΕΓΣΑ - 87. Να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί που προέβησαν σε τροποποιήσεις κατά τα προηγούμενα έτη και δεν έχει προκύψει
από τότε άλλη μεταβολή, δεν οφείλουν να προβούν σε κάποια ενέργεια. Β) Για αλλαγές - διορθώσεις στοιχείων - Εφόσον ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται κυριότητα, τίτλοι ιδιοκτησίας θεωρούνται τα συμβόλαια νομίμως μεταγραμμένα και το απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου. - Οταν υπάρχει εκμετάλλευση ελαιοκτήματος, τίτλος θεωρείται κάθε σύμβαση (μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.ά.). Αυτές οι συμβάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. - Σε εξαιρετικές μό ο περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό, αντί συμβολαίου, το πιστοποιητικό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας ή ένορκη βεβαίωση, συνοδευόμενα από το θεωρημένο αντίγραφο Ε9 της αρμόδιας ΔΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες