29 Δεκεμβρίου 2009

Απαγόρευση κοπής των πλατανιών από το Δασαρχείο

Απαγορεύεται η κοπή των πλατανιών σε όλη τη περιφέρεια του Δασαρχείου Καλαμάτας βάσει της σχετικής δασικής αστυνομικής ρυθμιστικής διάταξης υλοτομίας που εξέδωσε και υπογράφει ο δασάρχης Σπυρίδων Κατσίποδας. Η διάταξη ισχύει μέχρι το τέλος του 2019 και όπως επισημαίνεται σε αυτή, η υλοτομία τους μπορεί να γίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις. Η διάταξη αυτή, διευκρινίζει το Δασαρχείο Καλαμάτας, αποσκοπεί στον περιορισμό της διάδοσης του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. Sp. Plataniwaiter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, «ασθένεια που είναι η πλέον καταστρεπτική για το είδος διεθνώς, προκαλεί τη νέκρωση των δέντρων και η οποία εξαπλώνεται εύκολα με κύριο παράγοντα διασποράς του παθογόνου τον άνθρωπο με τη μεταφορά της ξυλείας ή φυτευτικού υλικού και με τη χρήση μολυσμένων εργαλείων κλαδεύσεων καθώς επίσης διαδίδεται σε γειτονικά δέντρα με την επαφή ή συνένωση των ριζών».Ειδικότερα, με τη διάταξή του το Δασαρχείο Καλαμάτας απαγορεύει στην περιοχή ευθύνης του

α) Την υλοτομία, κλάδευση, διακίνηση φυτών προς φύτευση, διακίνηση ξυλείας και διακίνηση σπόρων προς σπορά του πλατάνου, χωρίς την εποπτεία και έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.

β) Κάθε υλοτομία σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση εντός πόλεων και οικιστικών περιοχών, εκτός αν η υλοτομία προβλέπεται από πίνακες υλοτομίας ή διαχειριστικές μελέτες και βρίσκονται εκτός περιοχών που έχει εντοπιστεί ο επιβλαβής οργανισμός. Στη περίπτωση αυτή η διάμετρος αυξητικής ωριμότητας (στηθιαία έμφλοιος διάμετρος) καθορίζεται σε 50 εκατοστά εκτός αν πρόκειται για δέντρα κακής ποιότητας, υγείας και αναπτύξεως,οπότε η αυξητική ωριμότητα σε διάμετρο καθορίζεται σε σαράντα 40 εκατοστά.

γ) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε γεωργικά ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε αυτή την περίπτωση η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αυτοψίας αρμόδιου δασικού υπαλλήλου και έγκριση του δασάρχη βάσει της παρ. στ άρθ. 177 ΝΔ 86/69, ανεξάρτητα από τη διάμετρο αυξητικής ωριμότητας και η υλοτομία,μετά από συνεκτίμηση της ωφέλειας και της ζημίας στη γεωργική καλλιέργια και εφ’ όσον στηρίζεται σε πραγματικούς λόγους καλύτερης και αποδοτικότερης αξιοποίησης του κτήματος, θεωρείται επιβεβλημένη.

δ) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε χέρσους ή ακαλλιέργητους αγρούς. Σε αυτή την περίπτωση η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αυτοψίας αρμόδιου δασικού υπαλλήλου και έγκριση του δασάρχη βάσει της παρ. στ άρθ. 177 ΝΔ 86/69, ανεξάρτητα από τη διάμετρο αυξητικής ωριμότητας εφ’ όσον η υλοτομία θεωρείται επιβεβλημένη για την καλύτερη εδαφοπονική αξιοποίηση του κτήματος, ενώ αν το αίτημα έχει μόνο σκοπό τη ρευστοποίηση του ξυλώδους όγκου η υλοτομία θα εγκρίνεται για άτομα στηθιαίας διαμέτρου 50 εκατοστών και άνω.

ε) Κάθε υλοτομία αυτοφυών ενώσεων και παρόχθιων λωρίδων πλατάνου που απαντώνται μέσα σε ευρύτερες γεωργικές περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση αρμόδιου δασικού υπαλλήλου, για πλατανεώνες εμβαδού μικρότερου των 50 στρεμμάτων, χωρίς πίνακα υλοτομίας και ανεξαρτήτως διαμέτρου, όταν είναι λυμένο οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. Για πλατανεώνες εμβαδού μεγαλύτερου των 50 στρεμμάτων και με λυμένο οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης μπορεί να επιτραπεί η υλοτομία μόνο κατόπιν σύνταξης πίνακα υλοτομίας ή διαχειριστικής έκθεσης εγκεκριμένων αρμοδίως και για άτομα με διάμετρο αυξητικής ωριμότητας άνω των 50 εκατοστών ή 40 εκατοστών όταν πρόκειται για δέντρα κακής ποιότητας, υγείας και αναπτύξεως.

στ) Κάθε υλοτομία σε παράκτιες περιοχές όπου τα φυόμενα πλατανόδενδρα έχουν πολύτιμη αξία για τις έμμεσες ωφέλειές τους .

ζ) Κάθε υλοτομία σε άδενδρες ή ολιγόδενδρες ή υποβαθμισμένες από την υπερβόσκηση ή καμέ-νες εκτάσεις, όπου κάθε φυόμενο δέντρο πλατάνου αποτελεί πολύτιμο καταφύγιο ανθρώπων και ζώων ειδικά κατά τους θερινούς καύσωνες.

η) Κάθε υλοτομία πλατάνου σε τοπία και περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική αξία που προσφέρονται για αναψυχή.

θ) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται σε πηγές, παρεκκλήσια και άλλες θέσεις ιδιαίτερης αναψυχικής σημασίας και αισθητικής αξίας.

ι) Κάθε υλοτομία πλατάνου σε περιοχές που λειτουργούν λατομεία, μεταλλεία, βιομηχανίες, κ.λπ., όπου τα υπάρχοντα πλατανόδενδρα έχουν σπουδαία σημασία και επίδραση στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

ια) Τέλος σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή πλατάνου από τον επιβλαβή οργανισμό Ceratocystis fimbriata f.Sp. Platani waiter ή υπάρξει υποψία προσβολής, οι εδαφοϊδιοκτήτες των φυόμενων δένδρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 220 ΝΔ 86/69, υποχρεούνται να προβαίνουν στις ενέργειες και να λαμβάνουν τα μέτρα που θα τού υποδειχθούν από τα αρμόδια δασικά όργανα προς αποφυγή εξάπλωσης του, τιμωρούμενοι σε διαφορετική περίπτωση κατ’ άρθρο 268 ΝΔ86/1969. Εν αρνήσει των κυρίων ή κατόχων των δέντρων να προβούν στα υποδειχθέντα μέτρα, δύναται η δασική αρχή να προβαίνει στη λήψη των μέτρων αυτών και να καταλογίζει τις δαπάνες στον κάτοχο κύριο ή υπόχρεο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες