18 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

Συζητήθηκε χθες στη διαχειριστική
επιτροπή λιπαρών ουσιών της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, η πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέ-
ρωση της αναγραφής της χώρας προέ-
λευσης στις ετικέτες των συσκευασιών
του παρθένου και του εξαιρετικά παρ-
θένου ελαιολάδου.
Οπως επισημάνθηκε, οι κανόνες που
εισήχθησαν το 2002 και καθιέρωσαν
την προαιρετική αναγραφή της προέ-
λευσης στα ελαιόλαδα αποδείχθηκε
ανεπαρκές ως μέτρο προστασίας των
καταναλωτών από παραπλάνηση, όσον
αφορά τα αληθινά χαρακτηριστικά των
ελαιολάδων και της προέλευσής τους.
Επίσης, ως αποτέλεσμα των αγροτι-
κών παραδόσεων και των τοπικών πρα-
κτικών εξαγωγής ελαιολάδων και του
συνδυασμού τους, παρουσιάζουν πολ-
λές διαφορές στην γεύση και την ποιό-
τητα ανάλογα με τη γεωγραφική προέ-
λευσή τους.
Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή
σκοπεύει να προτείνει την υποχρεωτική
αναγραφή της προέλευσης για το παρ-
θένο και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλα-
δο, ως εξής:
- Τα ελαιόλαδα που προέρχονται από
μόνο μια χώρα θα φέρουν το όνομα της
χώρας προέλευσης.
- Τα μείγματα θα φέρουν ενδείξεις
όπως «Μείγμα κοινοτικών ελαιολά-
δων», «Μείγμα μη κοινοτικών ελαιολά-
δων», «Μείγμα κοινοτικών και μη κοι-
νοτικών ελαιολάδων» είτε ισοδύναμες
ενδείξεις.
Ορισμένοι όροι που περιγράφουν τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που
αφορούν την γεύση ή/και τη μυρωδιά
και έχουν καθοριστεί πρόσφατα από το
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, θα
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
στις ετικέτες.
Μετά από τη χθεσινή συζήτηση, η
Επιτροπή σκοπεύει να ενημερώσει την
αρμόδια επιτροπή για τεχνικά εμπόδια
στο εμπόριο του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου για το εν λόγω σχέδιο
κανονισμού. Πρόκειται για μια διαδικα-
σία που επιτρέπει μια περίοδο 60 ημε-
ρών για σχόλια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες