12 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ.


Όσους επιθυμούν να επιλεγούν στην θέση του αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ για το σχολικό έτος 2013-2014 και έχουν τα προσόντα που προβλέπουν τα άρθρα 11 παρ.4 και 24 παρ.10 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α) ήτοι εκπαιδευτικοί.............
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να υποβάλουν αίτηση, και τα λοιπά δικαιολογητικά τους στην Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από Τρίτη 10-09-2013 έως και Παρασκευή 13-09-2013 (12:00). .
Εφόσον δεν υπάρξουν αιτήσεις εκπαιδευτικών με πλήρη τα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 11 του Ν. 3848/2010, θα αξιολογηθούν αιτήσεις εκπαιδευτικών με μειωμένα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.11 του ίδιου Νόμου.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 10 του Ν. 3848/2010, θα αξιολογηθούν, κατά σειρά οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά:

α) στην ίδια σχολική μονάδα,

β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου και

γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητάς μας

Υποβλητέα δικαιολογητικά1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο θα εκδοθεί από τη Δ/νση Εκπ/σης στην οποία υπάγεται οργανικά ο εκπαιδευτικός.

2) Βιογραφικό σημείωμα.

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:

- ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/9-2­2007 Τ.Α').

- δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες