30 Νοεμβρίου 2015

Ένα ιστορικό δημοσίευμα για την επανασύσταση του νομού Τριφυλίας και Ολυμπίας.


Η πρώτη διοικητική διαίρεση του Ελληνικού Κράτους που δημιούργησε τους νομούς έγινε το 1833 από την Αντιβασιλεία του Όθωνα. Ο νομός Μεσσηνίας εκτός από τις σημερινές επαρχίες που γνωρίζουμε (πλην της Μεσσηνιακής Μάνης) περιελάμβανε και την επαρχία Ολυμπίας και πρώτη πρωτεύουσα του νομού είχε την Κυπαρισσία. Το 1835 ορίζεται πρωτεύουσα η Καλαμάτα και παραμένει έτσι μέχρι το 1899 που αποκόπτονται οι επαρχίες Τριφυλίας και Ολυμπίας από το νομό Μεσσηνίας και δημιουργούν τον νομό Τριφυλίας με πρωτεύουσα την Κυπαρισσία. Το 1909 διαλύεται ο νομός Τριφυλίας και επανέρχονται ως ξεχωριστές επαρχίες και πάλι στο νομό Μεσσηνίας όπου παραμένουν μέχρι το 1939 που η επαρχία Ολυμπίας εντάσσεται στην Ηλεία.
Οι αντιδράσεις και οι πιέσεις από τοπικούς παράγοντες κυρίως, δεν σταμάτησαν όλο αυτό το διάστημα. Φορείς και πολίτες, κινούμενοι από τοπικιστική διάθεση, έστελναν επιστολές σε πολιτευτές και εφημερίδες για την επανασύσταση του νομού Τριφυλίας. Το αίτημα αυτό ήταν ένα πεδίο ψηφοθηρικού ανταγωνισμού πολύ πρόσφορο. Προεκλογικά όλοι υπόσχονταν την επανασύσταση του νομού ενώ μετεκλογικά «ποιούσαν την νύσσαν». Το αίτημα αυτό έφτασε στο αποκορύφωμα του την προδικτατορική περίοδο ενώ κατά και μετά την δικτατορία εξασθένησε.
Το πνεύμα που επικρατούσε τρεις μήνες μετά τις εκλογές του 1964 ( τις τελευταίες πριν τη χούντα).............
μας το μεταφέρει ένα δημοσίευμα της Εφημερίδας «Τριφυλία» που παρουσιάζει ένα συλλαλητήριο (υπερπαραγωγή) για το θέμα αυτό και κυρίως μας παραδίδει ένα ψήφισμα που αιτιολογεί το "δίκαιον" του αιτήματος:
ΤΗΝ 24η ΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝ 
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ 
ΗΞΙΩΣΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ 
ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΙΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
                         ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Αλγεινήν εντύπωσιν προεκάλεσεν η απουσία των Προσκληθέντων Υπουργών και Βουλευτών. 

 Η 24η Μαΐου 1964, θ’ αποτελέση ιστορικόν σταθμόν, διά την τύχην των δύο μεγάλων επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας.
Η ιδέα της επανιδρύσεως του νομού Τριφυλίας και Ολυμπίας έλαβε σάρκα και οστά. Από την πρωίαν της Κυριακής, ἐνθουσιασμένα πλήθη κόσμου, δι’ όλων των οδών και των μεταφορικών μέσων εισήρχοντο εις την πόλιν της Κυπαρισσίας με έκδηλον την αγωνιστικήν των διάθεσιν.  Από της 10 π.μ. ήρχισε παιανίζουσα εθνικά θούρια η Φιλαρμονική Δήμου και εγένετοο συμαιοστολισμός της πόλεως .
Την 10. 30 π.μ. ερρίφθησαν, από το κάστρον της παλαιάς πόλεως, δύο βροντώδη μάσκουλα (είδος κροτίδων) και ήρχισαν να ηχούν οι κώδωνες των εκκλησιών, ενώ ολόκληρος η Κυπαρισσία είχε λάβει όψιν πανηγυρικήν.  Την 11ην π. μ. ακριβώς, η ευρυτάτη αίθουσα του κινηματογράφου «Αστέρας» ήτο ασφυκτικώς γεμάτη ως και αι πέριξ οδοί.  Τους συνέδρους εχαιρέτησεν ο Δήμαρχος Κυπαρισσίας κ. Ιωάννης Μαντάς και ο δικηγόρος κ. Χρ. Σεβδαλής.  Εν συνεχεία ωμίλησαν ο Ιατρός και πρώην βουλευτής κ. Κ. Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος κ. Μιχαήλ Πεπτρόπουλος, ο Κοινοτικός Σύμβουλος Λεπρέου Ολυμπίας κ. Α. Σαλακάς, όστις κατήγγειλε και εστηλίτευσεν την απουσίαν των βουλευτών και Υπουργών Τριφυλίας και Ολυμπίας ἀποσπάσας επανειλημμένως τα χειροκροτήματα των συνέδρων, ο Δήμαρχος Φιλιατρῶν κ. Γεώργιος Βορρές, ο πρεσβύτης Σύμβουλος Σιδηροκάστρου κ. Β. Κάκαβας αποσπάσας και ούτως τα χειροκροτήματα των συνέδρων.

Μετά ταύτα αναγνωσθέν ενεκρίθη δια βοής και χειροκροτημάτων το ψήφισμα, συνταχθέν υπό του δικηγόρου κ. Παν. Παναγούλη και το οποίον αποτελεί περίληψιν σειράς άρθρων δημοσιευθέντων υπό του ιδίου πέρυσι εις το υπ’ αριθ. 2 - 5 φύλλο τῆςἐφημερίδος «ΤΡΙΦΥΛΙΑ». Ανεγνωρίσθη παρά των συνέδρων και ετονίσθη ότι τα άρθρα εκείνα είτα απετέλεσαν απάντησιν του όλου θέματος της επανιδρύσεως του νομού Τριφυλίας και Ολυμπίας.
Ακολούθως εξελέγη επιτροπή, αποτελεσθείσα από τους Δημάρχους Κυπαρισσίας, Φιλιατρῶν, Ανδριτσίνης Ζαχάρως και Γαργαλιάνων, από τους προέδρους Χώρας, Κοπανακίου, Κάτω Φιγαλείας, και από τους δικηγόρους κ. κ. Παν. Παναγούλην και Ευστ. Ανδρούτσον, ήτις εξουσιοδοτήθη, όπως υποβάλη το κατωτέρω δημοσιευόμενον ψήφισμα εις τους αρμοδίους και λάβη πανμέτρον προς επίτευξιν του επιδιωκομένου σκοπού, χρησιμοποιούσα οιονδήποτε ούτινος την συνδρομήν ήθελε κρίνει ωφέλιμον.
Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή και δι΄ αντιπροσώπων τα 9)10 των κοινοτήτων Τριφυλίας, ὡς και εκ της επαρχίας Ολυμπίας των τέος Δήμων Αρήνης και Φιγαλείας, και 19 επαγγελματικά και πνευματικά σωματεία.
Απέστειλαν τηλεγραφήματα συμπαραστάσεως ο βουλευτής κ. Αρ. Καλαντζάκος, οι πολιτευταί κ. κ. Σωτήριος Δημητρόπουλος, Βασίλειος Λιακόπουλος, ο Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Βεργόπουλος, ο Σύλλογος Τριφυλίων, ο Σύλλογος Στασιού και Ξηροκάμπου κ. ἄ.
Από την πρωτοφανή εις ενθουσιασμόνκαι πίστινπαλλαϊκήνσυγκέντρωσιν απουσίασαν οι Υπουργοί και βουλευταί, γεγονός όπερ επροξένησεν αλγεινήν εντύπωσιν εις την κοινήν γνώμην.
Εξ άλλου, συζητείται λίαν δυσμενώς η μη συμμετοχή των εν λόγω Υπουργών και Βουλευτών, έστω και δι΄ενός τυπικού τηλεγραφήματος, ερμηνευομένης της στάσεώς του ταύτης, ως αντιστρατευομένης εις τα λαϊκά συμφέροντα.
Ούτω περί ώραν 7 μ. μ. έληξε το συνέδριον και οι σύνεδροι μετέβησαν εις το επί της πλατείας Ζαχαροπλαστείον, όπου τους προσεφέρθησαν, δαπάναις του συλλόγου Φιλοπροόδων, μεζές μετά μπύρας.
                           ΨΗΦΙΣΜΑ
Προς τους κ. κ. Γεώργιον Παπανδρέου, Πρόεδρον Κυβερνήσεως, Στέφανον Στεφανόπουλον, Αντ/δρον Κυβερνήσεως, Αθανασιάδην Νόβαν, Πρόεδρον Βουλής Σταύρον Κοντόπουλον, Υπουργόν Εξωτερικών, Ιωάννην Τούμπαν, Υπουργόν Εσωτερικών Ανδρέαν Κοκέβην, Ὑφ.Κοιν. Προνοίας – Αθαν. Κανελλόπουλον, Υφ. Συντονισμού, Παν. Κανελλόπουλον, Αρχ. ΕΡΕ. Σπ. Μαρκεζίνην, Αρχηγόν Προοδευτικών, Ιωάν. Πασχαλίδην, Αρχηγόν Ε. Δ. Α., Ιωάννην Χαραλαμπόπουλον, Αριστείδην Καλατζάκον και Χρ. Πιπιλήν, Βουλευτάς, Διευθυντάς Εφημερίδων: «Βήμα», «Ελευθερία», «Καθημερινή», «Ακρόπολις», «Εθνικόν Κήρυκα», «Έθνος», «Βραδυνή», «Αυγή». ΑΘΗΝΑΣ
Εξοχώτατοι Κύριοι,
Την 7ην Αυγούστου 1963 τη πρωτοβουλία του συλλόγου Φιλοπροόδων Κυπαρισσίας, συνῆλθεν εν τω Κινηματογράφω «Σινέ Αρκαδία» και τη προ αυτού πλατεία σύμπας ο λαός Κυπαρισσίας, όστις ακούσας πολλών ομιλητών και διερμηνεύων τον δίκαιον πόθον εκατόν χιλιάδων (100. 000) κατοίκων των Επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας διεκήρυξετην ανάγκην της επανιδρύσεως του νομού Τριφυλίας και Ολυμπίας. Την αυτήν διακήρυξιν επανέλαβε την 24/51964 συνελθών εν τω Κινηματογράφω «ΣΙΝΕ ΑΣΤΕΡΙΑ» και τη προ αυτού πλατεία. Υπέρ της επανιδρύσεως του νομού τούτου συνηγορούν οι κάτωθι λόγοι:
1) ΛΟΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ:
Αι επαρχίαι Τριφυλίας καιΟλυμπίας κείνται μεταξύ των δύο μεγάλων εις πληθυσμόν Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας, απέχουσαι από τας πρωτευούσας αυτών, Καλαμάταν και Πύργον και κατά τα ακραία αυτών σημεία, τουλάχιστον ἑκατόν (100) χιλιόμετρα. Αι επαρχίαι αύται απομεμακρυσμέναι των πρωτευουσών των Νομών των, Καλαμάτας και Πύργου, είναι παντελώς παρημελημένοι, αγνοούσαι την επιβαλλομένηνστοργήν του επισήμου κράτους. Οι ΝομάρχαιΜεσσηνείας και Ηλείας, διαμένοντες εις τας έδρας αυτών της Καλαμάτας και Πύργου, σπανίως επισκέπτονται τας επαρχίας αυτάς, εάν βεβαίως δύναται να θεωρηθή επίσκεψις η εν μια ημέρα διέλευσις αυτών, διά της μοναδικής οδικής αρτηρίας των επαρχιών τούτων. Οι κάτοικοι των επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας δέον να διαθέσωσι τουλάχιστον ἡμέραν διά να μεταβώσιν εις τας πρωτεούσαςΚαλαμάταν και Πύργονδι’ ένα πιστοποιητικόν π. χ. στρατολογικού γραφείου, διά μίανυπόθεσίν των εις τας οικείας Νομαρχίας κ. λ. π.
Το κρατούν τραγελαφικόνδιοικητικόν σύστημα εις την ΕπαρχίανΟλυμπίας, διά της υπαγωγής διοικητικώς, στρατολογικώς, Αστυνομικώς, Εκπαιδευτικώς εν μέρει εις τον νομόν Μεσσηνίας και δικαστικώς εν μέρει εις το Πρωτοδικείον Κυπαρισσίας και εν μέρει εις το Πρωτοδικείον Ηλείας, αποτελεί στίγμα διά το σύγχρονον κράτος, όπερ δέον να εξαλειφθή το ταχύτερον.
2) ΛΟΓΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
Ο Νομός Τριφυλίας και Ολυμπίας ιδρύθη το πρώτον διά του Νόμου ΓΧΑΙ του 1836 και κατηργήθη διά του Νόμου ΓΧΑΔ του 1809. Από το 1941 ιδρύθηΕπαρχείον, το οποίον κατηργήθη το 1947. Εν τω μεταξύ ιδρύθησαν και εδρεύουσιν εις την Πρωτεύουσαν της Επαρχίας Τριφυλίας Κυπαρισσίαν, άπασαι αι δημόσιαιυπηρείαι και αρχαί, πλην μιας, της του Νομάρχου. Ο ιδρυθησόμενος Νομός Τριφυλίας και Ολυμπίας θα καταλάβηολόκληρον περίπου τον γεωγραφικόνχώροντων ΕπαρχιώνΤριφυλίας και Ολυμπίας, εντός του οποίου κείνται αι Ομηρικαί πόλεις Πύλος, Αρήνη, Αίπιον, Πτελεός, Δώριον, Κυπαρισσία(Ιλιάς 391 -395). Εις κανέναν άλλον χώρον της εκτάσεως των Επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας, ο Όμηρος δεν τοποθετεί τόσας πόλεις, όσας απαριθμεί, ως περιλαμβανομένας εις τον γεωγραφικόνχώρον των Επαρχιών τούτων. Εντεύθεν βασίμως τεκμαίρεται ότι από τριών χιλιάδων τούτων ο χώρος των επαρχιών τούτων ήτο πολυάριθμος. Αλλά και η Αγία Σωτήρα του Μωριά, ο Ναός Βυζαντινού ρυθμού των Χριστιάνων και το αριστούργημα αρχιτεκτονικής του εν Αγρίλι Φιλιατρών ναού της Παναγίας, δεν στερούνται ενδιαφέροντος.
Και εν τούτοις, πάντα ταύτα, μένουν άγνωστα εις τον καλόν κόσμον χάρις εις την απουσίαν του κράτους, ήτις δύναται να θεραπευθή μόνον διά της επανιδρύσεως του Νομού Τριφυλίας και Ολυμπίας.
3) ΛΟΓΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Η επανίδρυσις του Νομού τούτου θα φέρη το κράτος πλησίον των πολυανθρώπων Επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας με άμεσον αποτέλεσμα την ανάσχεσιν του ρεύματος της αστυφιλίας και την ανακοπήν της διαρροής του πληθυσμού αυτών προς χώρανξένας. Μόλις προ μηνός, δέκα εννέα (!) νέοι και νέαιανεχώρησαν από το χωρίον Ροδιά δι’ Αυστραλίαν. Με την Επανίδρυσιν του Νομού τούτου θα αρχίση η εκμετάλλευσις του οικονομικού πλούτου των επαρχιών αυτών. Αι κρατούσαι εις τας επαρχίας ταύτας άρισται κλιματολογικαί συνθήκαι, επιτρέπουν την Γεωργικήν, δενδροκομικήν και κτηνοτροφικήν εκμετάλλευσιν αυτών, διά της ιδρύσεως και σχετικών Βιομηχανιών προς επεξεργασίαν των παραχθησομένων πλουσίων προϊόντων. Αλλά και ο, υπό το υπέδαφος των Επαρχιών τούτων, πλούτος είναι σοβαρός. Αρκεί να επανιδρυθή ο νομός Τριφυλίας και Ολυμπίας και αυτομάτως, σχεδόν θα μεταβληθή η μοίρα των 100. 000 κατοίκων αυτής. Εντός του γεωγραφικού χώρου των δύο τούτων επαρχιών υπάρχουσι πόλεις ως η Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Γαργαλιάνοι, Χώρα, Ζαχάρ». Ανδρίτσαινα με πληθυσμόν 5.000 – 10. 000 κατοίκων εκάστη και με δεκάδα ακμαζουσών κωμοπόλεων, αίτινες μέχρι προ τινων ακόμη ετών ήκμαζον.
Ήδη ήρχισεν η κατάρρευσις τούτων και η φυγή των νέων, ιδία των μικρών χωρίων, μακράν των επαρχιών τούτων, προσλαμβάνει τας διαστάσεις επικινδύνου διά το άμεσον μέλλον αιμορραγίας, την οποίαν μόνον η εντός των Επαρχιών τούτων εγκατάστασις του κράτους διά της επανιδρύσεως του Νομού τούτου δύναται να σταματήση, ενθαρρύνον ούτε τους μη φυγόντας και ετοιμαζομένους να φύγωσι δια μίαν καλλιτέραναύριον.
4) ΛΟΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Είναι άδικον να υφίστανται δύο νομοί, εν συνεχείᾳ με πληθυσμόν πλέον των250. 000 έκαστος και δύο συνεχόμενοι αλλήλων επαρχίαι, απομεμακρυσμέναι των πρωτευουσών των νομών τούτων, να φθίνουν συνθλιβόμενοι και πανταχόθεν κακοποιούμενοι, ως πρόγονοι κακής μητρυιάς.
Όταν υπάρχουν νομοί με πληθυσμόν 35.030 (Λευκάδος) 43.338(Ζακύνθου), 55.874 (Ευρυτανίας) 56.134 (Θεσπρωτίας), 49.872 (Καστοριάς), 63.059 (Κεφαλληνίας), 65.059 (Πρεβέζης ), 67.271 (Σάμου), 62.719 (Φωκίδος), 88.559 (Άρτης) και πολλοί άλλοι με πληθυσμόνκατώτερον των 100. 000 κατοίκων, όταν η επαρχία Γρεβενών με πληθυσμόν 35. 000, του νομού Κοζάνης, με πληθυσμόν 177.888προάγεται εις Νομόν, λόγοι στοιχειώδους δικαιοσύνης και ίσης μεταχειρίσεως επιβάλλουν να σμικρινθούν έκαστος των Νομών ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (με πληθυσμόν 252. 059) και ΗΛΕΙΑΣ (με πληθυσμόν226. 120)και αι συνεχόμεναι επαρχίαι Τριφυλίας και Ολυμπίας υπαγόμεναι αντιστοίχως εις τους μεγίστους τούτους Νομούς του Κράτους να αποτελέσουν ίδιον Νομόν.
Ούτως έκαστος των Νομών τούτων, θα έχηπληθυσμόν 200. 000 και θα εξακολουθούν και μετά ταύτα να είναι οι μεγαλύτεροι Νομοί του Κράτους, μετά τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εἰςούς ανήκουν αι μεγαλουπόλεις Αθήναι και Θεσσαλονίκη, και ο ιδρυθησόμενος Νομός Τριφυλίας και Ολυμπίας θα έχηπληθυσμόν100. 000 τουλάχιστον και θα είναι ο μεγαλύτερος Νομός του Κράτους μετά τους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας (120. 757), Δωδεκανήσου (126. 000), Ημαθείας (200. 048), Κερκύρας (115. 994), Κιλκίς (107. 802), Κορινθίας (122. 128) και Ροδόπης (108. 877), καταλαμβάνουν την υπό την σωράν των Νομών του Κράτους, μη υπολογιζομένων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εις ούς μετράται ο πληθυσμός των πρωτευουσών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Η Δύναμις των αριθμών διαλύει κάθε αντίρρησιν και επιβάλλει την άμεσονθεραπείαν του δικαίου τούτου αιτήματος των 100. 000 κατοίκων των Επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας.
5) ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η επανίδρυσις του Νομού Τριφυλίας και Ολυμπίας θ’ ανοίξη λεωφόρους αι οποίαι πρέπει να συνδέωσι τα Ολύμπια, τον ναόνΕπικουρείουΑπόλλωνος Ανδριτσαίνης και τα ανάκτορα του Νέστορος εις ΕγκλιανόνΠυλίας, με τας ενδιαμέσους αρχαιότητας, θα μεταβάλη αυτομάτως την κακήν μοίραν των επαρχιών τούτων.
Σήμερον η έλλειψις πάσης μετά την πορείαν των περιηγητών εις τας κοινωνίας, ανακόπτει την προς τούτον απ’ ευθείας οδικής συγκοινωνίας και μόνον ελάχιστοιτούτων ανέρχονται μετά κόπου μέχρι του Ναού Επικουρείου Απόλλωνος Ανδριτσαίνηςκαι ελάχιστοι των ελαχίστων τούτων εκείθεν δια του κύκλου της Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας φθάνουν εις Μεσσηνίαν και Εγκλιανόν, ουδόλως διερχόμενοι της Τριφυλίας, ήτις κρύπτει εις το υπέδαφος αυτής σπουδαιοτάτας αρχαιότητας ας τυχαίως μόνον ανακαλύπτει το άροτρον του γεωργού ή η Μπουλντόζα του οδοπικού, ως ο περί την Περιστεριόν Τριφυλίας προ διετίας ανακαλυφθείς προμηκυναϊκός τάφος και αι παρά το χωρίον Κόκλα, μόλις προ έτους, ανακαλυφθείσαι αρχαιότητες, κατά την διάνοιξινΕθνικής οδού.
Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί. Η ομηρική Κυπαρισσία, η Φυγαλεία με τον ναόν του Επικουρείου Απόλλωνος, το Δώριον, αρχίζουν από τα βάθη της Ιστορίας και κατά κύματα θα επισκέπτονται τους χώρους τούτους οι περιηγηταί, διασχίζοντας προς πάσανκατεύθυνσιν τας Επαρχίας Τριφυλίας και Ολυμπίας, εάν το κράτος ήτο εγκατεστημένον εις αυτάς και εδημιούργη εις αυτάς τας συνθήκας ανέτου διελεύσεως και διαμονής.
Εις την ανάπτυξιν του τουρισμού, εις τον χώρον των δύο τούτων Επαρχιών, πολύ συντελεί και η μοναδική εις την Ελλάδα αμμουδιά, ήτις εκτείνεται από Κυπαρισσίας μέχρι Αγουλινίτσης, η θέα της οποίας μαγεύει τον επισκέπτην και προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών οικονομικών ομίλων του εξωτερικού επιθυμούντων να εγκαταστήσωσιπαρ’αυτή θέρετρα, διά τους εργατοϋπαλλήλους αυτών.
Εσχάτως έντονονεσημειώθη το ενδιαφέρον Γερμανικών Οικονομικών ομίλων διά να αγοράσωσιπαραλιακάς εκτάσεις από Κυπαρισσίας μέχρις Αγουλινίτσης, ίνα ιδρύσωσιν εν αυταίς Θέρετρα διά το εργατοϋπαλληλικόνπροσωπικόν των εν Γερμανία Επιχειρήσεών των.
6) ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ουδένα εκ των λόγων τούτων δύναται να αναιρέση η αβάσιμος αντίρρησις της επιβαρύνσεως, δηλαδή, του προϋπολογισμού του κράτους, δια της δαπάνης ήτις απαιτείται διά την ίδρυσιν και λειτουργίαν μιας επί πλέον Νομαρχίας.
Η δαπάνη αύτη είναι μηδαμινή, εν σχέσει με τους ανωτέρω λόγους, τους επιβάλλοντας την επανίδρυσιν του Νομού. Η δαπάνη αύτη περιορίζεται μόνον εις τον μισθόν ενός Νομάρχου, και τα ενοίκια ενός Νομαρχιακού καταστήματος. Και τούτο διότι ήδη εις Κυπαρισσίανεδρεύουσινάπασαι αι δημόσιαιυπηρεσίαι και αρχαί, ήτοι Ιερά Μητρόπολις, Πρωτοδικείον, Διοίκησις Χωροφυλακής, Μηχανική Υπηρεσία, Διεύθυνσις Γεωργίας,Δασονομείον, Λιμενικός Σταθμός, Γυμνάσιον με 1500 μαθητάς, τρία Δημοτικά Σχολεία, ΕπιθεώρησιςΔημοτικής Εκπαιδεύσεως, Επαγγελματική Σχολή, ΚρατικόνΓενικόνΝοσοκομείον, Παράρτημα Ι. Κ. Α. Π. Ι. Κ. Π. Α., Δημόσιον Ταμείον, Οικονομική Εφορία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, κ.λ.π.
Εδρεύουν ακόμη από καταστήματα Εθνικής και Αγροτικής Τραπέζης και ανταποκριτής Εμπορικής Τραπέζης.
Λαμβανομένουδε υπ’όψιν, ότι αι εργασίαι των Νομαρχιών Μεσσηνίας και Ηλείας διά της επανιδρύσεως του Νομού Τριφυλίας και Ολυμπίας θα μειωθούν αναλόγως λόγω της αποσπάσεως εκ των νομών τούτων των αντιστοίχων Επαρχιών, η νυν Νομαρχία θα πλαισιωθή κυρίως δια του περισσεύοντος προσωπικού των Νομαρχιών τούτων. Ουδεμία συνεπώς επιβάρυνσις του Κρατικού προϋπολογισμού θέλει επέλθει.
Αλλά και αν παρ’ ελπίδα προκύψη μικρά τις δαπάνη, ταύτην προσφέρεται να καταβάλη δι’ειδικής φορολογίας ο πληθυσμός των δύο τούτων Επαρχιών. Ο δε Δήμος Κυπαρισσίας προσφέρει δωρεάν οίκημα προς στέγασιν της ιδρυθησομένης Νομαρχίας.
Υποβάλλοντες δια του παρόντος υπομνήματος το δίκαιον αίτημα των Επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας περί συμπτύξεως αυτών εις ίδιον και αυτοτελή νομόν, πιστεύομεν, ότι η Κυβέρνησις, τη συμπαραστάσει πολιτικών κομμάτων της Χώρας και του Τύπου, θα σπεύση να καταστήση, άνευ αντιρρήσεων το ταχύτερον, πραγματικότητα τον ιερόν πόθον των 100. 000 κατοίκων των Επαρχιών «ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».
Εγένετο εν Κυπαρισσία, σήμερον την 24ην Μαΐου 1964, εγκριθέν διά βοής υπό των συνελθόντων εν τω κινηματογράφω «Αστέρια» και τη πέριξ αυτού πλατεία Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχόντων Τριφυλίας και Ολυμπίας, των επαγγελματικών οργανώσεων, επιστημονικών σωματείων και σύμπαντος του μετασχόντος λαού της Επαρχίας Τριφυλίας.
 ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ

Ο τελευταίος τοπικός παράγοντας που υποστήριζε αυτό το αίτημα για την επανασύσταση του νομού ήταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας Στέφανος. Μάλιστα σε μία συνάντηση το 1997 (όταν ετοιμαζόταν το σχέδιο "Καποδίστριας") που είχε με τον  Νικήτα Πολυχρονόπουλο (υποστράτηγο ε.α. και παλαιό πολιτευτή με την ΕΡΕ του Καραμανλή) στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, σε κάποια γιορτή, σχεδίαζαν να οργανώσουν επιτροπή για αναζωπύρωση του θέματος αυτού. Βέβαια και οι δύο υπέργηροι άνδρες πλέον δεν είχαν την δυνατότητα όχι μόνο να πρωτοστατήσουν σε έναν τέτοιο αγώνα, μα ούτε κάν να πείσουν κάποιον να τους ακολουθήσει.
 Τάκης Δ. Γλιάτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες