5 Νοεμβρίου 2015

Ένα παλαιό αίτημα για ένα νέο δρόμο.


Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου της Τριφυλίας ήταν και είναι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της, όπως και κάθε περιοχής, καθώς σε αυτό στηρίζεται κατά πρώτον  η ανάπτυξη ενός τόπου και κατά δεύτερον η γενικότερη επικοινωνία των κατοίκων.
Σήμερα ο δρόμος που συνδέει τις πόλεις Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Γαργαλιάνους και Χώρα θεωρείται "επαρκής" για την επικοινωνία αυτών των πόλεων και των παρακείμενων σε αυτές  χωρίων, κάτι το οποίο πριν μερικά χρόνια δεν ήταν αυτονόητο.  Η συμβολή της αύξησης του πλήθους των οχημάτων που μπορούν σε ελάχιστο χρόνο να ενώνουν την Τριφυλία, έχουν ατονίσει ένα αίτημα που είχε αποτελέσει στις αρχές του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα πεδίο ψηφοθηρικών ανταγωνισμών των πολιτικών της εποχής.
Ο λόγος για την διάνοιξη του δρόμου που θα ένωνε απευθείας την Κυπαρισσία με την Χώρα κατά μήκος των υπωρειών του Αιγαλέου όρους.......
Ο δρόμος αυτός ξεκίνησε πολλές φορές είτε ως μελέτη είτε ως κατασκευή μα πάντα ολοκληρωνόταν τμηματικά ως επαρχιακός ενώνοντας τα χωρία που συναντούσε μα ποτέ δεν κάλυπτε όλη την απόσταση. Ακόμα και σήμερα ο δρόμος αυτός δεν είναι ενοποιημένος καθώς η άσφαλτος συναντά χωματόδρομο και η ευθεία επικίνδυνες αυτοσχέδιες, χωρίς μελέτη, ανωμαλίες χάραξης.
Το 1965 οι πρόεδροι των κοινοτήτων που ζητούσαν την δημιουργία του δρόμου αυτού απέστειλαν υπόμνημα στον Υπουργό Δημοσίων έργων της κυβέρνησης Παπανδρέου Στυλιανό Χούτα, ελπίζοντας στην υλοποίηση του έργου. Το περιεχόμενο του υπομνήματος δημοσιεύτηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1965 στην Εφημερίδα της εποχής "ΤΡΙΦΥΛΙΑ" και είχε τον τίτλο: "ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΕΩΣ ΧΩΡΑΣ" με υπότιτλο:  "Διερχομένης διά των Κοινοτήτων Ξηροκάμπου- Στασιού - Αρμενιών – Περδικονερίου – Πλάτης - Χριστιάνων - Μουζακίου και εκείθεν εις Χώραν".
 Το κείμενο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα,  καθώς μας παρουσιάζει εκτός του σκοπού που συνετάχθη και τις συνθήκες επικοινωνίας (εν έτει 1965) των κατοίκων των χωριών αυτών. Επίσης ενδιαφέρον έχει η απουσία υπογραφής του προέδρου της Χώρας.
Κατά μήκος των βορειοδυτικών υπωριών της οροσειράς Αιγάλεω Τριφυλίας (Γεράνια, Αγία Βαρβάρα, Αγιά) ευρίσκονται περί τας δέκα Κοινότητας ήτοι αι ανωτέρω αναφερόμεναι καιτινες άλλαι, αι οποίαι ευρίσκονται επί της ως άνω οροσειράς, οι κάτοικοι των οποίων επικοινωνούν τόσον μεταξύ των όσον και μετά του επαρχιακού κέντρου (Κυπαρισσία) δι’ ατραπών, μεταφερόμενοι οι ίδιοι και μεταφέροντες τα πολυποίκιλα και ευπαθή κατά πλειονότητα προϊόντα των δι’ υποζυγίων ως εγένετο και επὶ τουρκοκρατίας.
Η επαρχιακή οδός Κυπαρισσίας – Φιλιατρών - Γαργαλιάνων και εκείθεν εις Χώραν πόρρω απέχει των ως άνω Κοινοτήτων διαγράφουσα καμπύλην και οι κάτοικοι εκάστης των ανωτέρω Κοινοτήτων διά να φθάσουν μέχρις αυτής και δι αυτής να εξυπηρετηθούν, πρέπει να πεζοπορούν διά μέσου ατραπών περί τα 15 χιλιόμετρα.
Αίτημά μας είναι: Η διά Βασιλικού Διατάγματος πάλαι ποτέ προγραμματισθείσα να κατασκευασθή επαρχιακήοδὸς απὸ Κυπαρισσίας εις Χώραν Τριφυλίας δια μέσου των ως άνω Κοινοτήτων να γίνει πραγματικότης επί των ημερών Σας, αφού τούτο δεν επετεύχθη μέχρι σήμερον και ιδιαιτέρως επί εποχής της περιβοήτου Κυβερνήσεως των έργων.
Θέτομεν υπ’ όψιν Υμών ότι 

α) τμήμα της οδού ταύτης έχει χαραχθή, διανοιχθή ή καικατασκευασθή. 
β) Κατά το τρέχον έτος εχρηματοδοτήθη παρά τουΥμετέρου Υπουργείου και έτερον τμήμα της οδού ταύτης. 
γ) Παραμένει απρογραμμάτιστον, προς διάνοιξιν και κατασκευήν – προς ολοκλήρωσίν της - εν  εισέτι τμήμα, μήκους 20 περίπου χιλιομέτρων και δη από Περδικονερίου, Πλάτης, Χριστιάνων μέχρι Μουζακίου.
Παρακαλούμεν θερμώς όπως η οδός αύτη ληφθή υπ’ όψιν ως ενιαίον σύνολον και ουχὶ ως τμήμα συνδέοντα τας επὶ μέρους Κοινότητας μετά της επαρχιακής οδού Κυπαρισσίας - Φιλιατρών – Γαργαλιάνων –Χώρας, διότι αι απαιτούμεναι δαπάναι διά την κατασκευήν τινῶν ἐκ τῶν τμημάτων τούτων θα επαρκέσουν δια την κατασκευήν ολοκλήρου της ως άνω οδού ήτοι, της δι’ απ’ ευθείας συνδέσεως Κυπαρισσίας – Χώρας δια μέσου των αναφερομένων Κοινοτήτων.
Είναι περιττόν να υπομνήσωμεν λόγους επιβάλλοντας την κατασκευήν της ως άνω οδού. Η αδυναμία ευχερούς επικοινωνίας των κατοίκων μετά των κέντρων, η αδυναμία ταχείας, ασφαλούς και ευκόλου μεταφοράς των προϊόντων της περιοχής εκ των οποίων τα πλείστα είναι ευπαθή (γαλακτοκομικά, κηπευτικά, φρούτα κ.λ.π.) είχεν ως αποτέλεσμα να εγκαταλειφθείη περιοχή μας και να τραπούν ιδίως οι νέοι προς …αναζήτησιν τύχης ανά τα πέρατα της γης, ενώ η περιοχή μας και πλουσία εις την γην είναι και κλιματολογικάς συνθήκας αρίστας έχει, αλλὰ είναι αδύνατον να αξιοποιηθή λόγω ελλείψεως του βασικού παράγοντος αξιοποιήσεως των προϊόντων μας της συγχρόνου συγκοινωνίας εις εποχήν κατά την οποίαν οι άνθρωποι ταξιδεύουν προς την Σελήνην, ημείς όσοι δεν έχομεν μετακινηθή εκ των χωρίων μας ούτε καν γνωρίζομεν την όψιν του αυτοκινήτου, χωρίς βεβαίως τούτο να σημαίνη ότι συνέβη εις ημάς εξ υπαιτιότητος «Υμών».

  • Το ανωτέρω κείμενον (υπόμνημα υποβληθέν και προς τον Υπουργόν Δημοσίων Έργων κ. Στ. Χούταν) υπογράφουν 
ο Δήμαρχος Κυπαρισσίας κ. Κ. Πετρόπουλος και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων 
Μουζακίου,(;)

Ξηροκάμπου κ. Ιωάννης Αναστασόπουλος, 
Στασιού κ. Γεώργιος Γκούτης, 
Αρμενιών κ. Θεόδ. Γκότσης, 
Περδικονερίου κ. Χρ. Καναβός, 
Πλάτης κ. Γεώργιος Πίκουλας και 
Χριστιάνων κ. Αναστάσιος Γεωργόπουλος.
 Τάκης Δ. Γλιάτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες