10 Ιουλίου 2014

Η προκήρυξη για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας, 6 θέσεις στη Μεσσηνία.

Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε την προκήρυξη για τον νέο διαγωνισμό που αφορά 122 προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της. Σύμφωνα με την προκήρυξη που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 μέχρι και την 22/07/2014.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα...............
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθροΙΟ παρ. 1), επιπέδου Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180 Αθήνα, τηλ.2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.
Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Σχολών / Τμημάτων που περιοριστικά αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης με αυτές των πινάκων Σχολών/Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ. Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς της σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, με την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ, σε περίπτωση επιτυχίας του.

Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1984 και μετά).

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων ή των Νησιών για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται:

με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012) στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης ή με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.
Εάν ο υποψήφιος ή ο γονέας του, κατά περίπτωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ., με ημερομηνία απόδοσης προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
Εάν ο υποψήφιος δεν έχει Α.Φ.Μ., το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας του, όπως ενδεικτικά λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, πιστοποιητικό του Δήμου κλπ. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία.

Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή να απολύσει όσους δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή προέβησαν σε μεταβολή/ αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης και μετά.
Επίσης, δικαιούται να αρνηθεί την πρόσληψη σε υποψήφιο που διώκεται ή έχει καταδικασθεί για αδίκημα, που, κατά την κρίση της, επηρεάζει την υπηρεσία του και θεωρείται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Τράπεζας (ενδεικτικά αναφέρονται: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να διαγωνισθούν για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε ένα και μόνο από τους προαναφερόμενους Δήμους ή Νησιά.

Σε περίπτωση που, μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων, διαπιστωθεί η υποβολή από υποψήφιο περισσοτέρων της μιας αιτήσεων, θα ακυρώνονται όλες και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διατίθεται και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της τράπεζας στο οποίο θα υποβάλλεται η αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103341431, 2103341243, 2103342328, 2103342634, 2103341428, 2103341322, 2103341432.

Η προκήρυξη εδώ

tharrosnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες