5 Μαΐου 2014

Ανακήρυξη των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβουλών, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης : 7/2014
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
(Εκουσία Δικαιοδοσία)

          Αποτελούμενο από τους Δικαστές Γιαννούλα Γεωργούλια Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Κριτσινέλια Πρωτοδίκη, Κωνσταντίνα Τσέκου Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια.
Συνήλθε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Μαΐου 2014 με την παρουσία και της Γραμματέως Κωνσταντίνας Βασιλοπούλου, για να προβεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβουλών, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ του Νομού Μεσσηνίας στις εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές  της 25ης  Μαΐου 2014................


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

          Σύμφωνα με το άρθρο 20 § 1 ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010), αυτό το Δικαστήριο είναι αρμόδιο για να ανακηρύξει κατά την παρούσα δημόσια συνεδρίαση που είναι η 15η ημέρα πριν από τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές  της 25ης  Μαΐου 2014, τους συνδυασμούς των Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, που δηλώθηκαν νόμιμα. Σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010) :1) Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. 2) Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001-5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες                  (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001-30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010): 1) Τα όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι : α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, β) Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. 2) Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι : α) Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, β) Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, γ) Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους. 3) Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη. 4) Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Κατά το άρθρο 18 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3870/2010 :1) Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

2) Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει : α) Τον υποψήφιο δήμαρχο, β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων κάθε εκλογικής περιφέρειας μέχρι εκατό τοις εκατό (100%) του αντίστοιχου αριθμού των εδρών (άρθρο 24§4 Ν. 4257/2014). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις μονοεδρικές Εκλογικές Περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις, γ) Τους υποψηφίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων της κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν, ενώ ο συνδυασμός είναι νόμιμος ακόμα και όταν ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της (άρθρο 19 § 2β΄Ν. 3852/2010), δ) Τους υποψηφίους συμβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε τοπικής κοινότητας, ορίζεται από έναν μέχρι και τέσσερις. Η δήλωση του συνδυασμού είναι ωστόσο νόμιμη εάν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 τουλάχιστον των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος. Ο αριθμός των υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο. 3α) Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. β) ο αριθμός συμβούλων  δημοτικής  ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση των αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται  στο άρθρο 18 του Ν. 3852/2010. Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής  κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο 1/3,  όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί  να υφίσταται  για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω  κατηγορίες υποψηφίων. γ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως  επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. 4) Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλους συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται. 5) Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.
Στην προκειμένη περίπτωση, αφού ληφθεί υπόψη ότι ο πραγματικός πληθυσμός του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  ανέρχεται σε 27.926 κατοίκους, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή του πληθυσμού, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αυτού θα συγκροτηθεί από 27  μέλη. Με βάση δε τον πληθυσμό των επιμέρους εκλογικών περιφερειών σε κάθε εκλογική περιφέρεια – δημοτική ενότητα εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι ως εξής : Α) στην εκλογική περιφέρεια Αετού (πληθυσμός 2.077 κάτοικοι ) εκλέγονται (2) δημοτικοί σύμβουλοι, Β) στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος (πληθυσμός 2.025 κάτοικοι) εκλέγονται (2) δημοτικοί σύμβουλοι, Γ) στην εκλογική περιφέρεια Γαργαλιάνων (πληθυσμός 7.945 κάτοικοι) εκλέγονται (8) δημοτικοί σύμβουλοι, Δ) στην εκλογική περιφέρεια Κυπαρισσίας (πληθυσμός 7.857 κάτοικοι) εκλέγονται (7) δημοτικοί σύμβουλοι, Ε) στην εκλογική περιφέρεια Τριπύλης (πληθυσμός 385 κάτοικοι) εκλέγεται (1) δημοτικός  σύμβουλος και ΣΤ) στην εκλογική περιφέρεια Φιλιατρών (πληθυσμός 7.637 κάτοικοι) εκλέγονται (7) δημοτικοί σύμβουλοι. Σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για  την εκλογική  περιφέρεια  Γαργαλιάνων είναι (8) και μέγιστος (16), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική  περιφέρεια Φιλιατρών είναι (7) και ο μέγιστος (14), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Κυπαρισσίας είναι (7) και ο μέγιστος (14), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για καθεμιά από τις εκλογικές περιφέρειες Αετού και Αυλώνος είναι (2) και ο μέγιστος (4) και ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την  εκλογική  περιφέρεια Τριπύλης είναι (1) και ο μέγιστος (3). Αναλόγως του πληθυσμού τους, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων για κάθε δημοτική κοινότητα από τις δημοτικές κοινότητες Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών είναι (3) και ο μέγιστος (6). Τέλος, ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων κάθε τοπικής κοινότητας ανεξαρτήτως πληθυσμού είναι (1) και ο μέγιστος, για πληθυσμό έως 300 κατοίκους είναι (2) και για πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων είναι (4).
          Σύμφωνα με το άρθρο 19 § 7 του ίδιου νόμου, επιδόθηκαν στην Πρόεδρο του Πρωτοδικείου αυτού μέχρι και την 24:00 ώρα της  27-4-2014, κατ’ αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω έγγραφες δηλώσεις Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Συμβουλίων και Υποψηφίων- Εκπροσώπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ που έχει έδρα την πόλη της ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (αποτελείται από τους πρώην δήμους Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας Τριπύλης και Φιλιατρών).
Α) Δήλωση Συνδυασμού <<Η  ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ>>
Β) Δήλωση Συνδυασμού << ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ >>
Γ) Δήλωση Συνδυασμού <<ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ>>
Δ) Δήλωση Συνδυασμού << ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ>>

Οι παραπάνω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από όλους εκείνους, που αποτελούν κάθε συνδυασμό. Ακόμη σε καθένα από αυτούς επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 19 § 3 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) δηλαδή : α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι υποψήφιος. β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 Ν. 3852/2010 και ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά του. γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ, από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος, του άρθρου 2 της παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100 €) και πενήντα ευρώ (50 €). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των ποσών αυτών. Αντίστοιχο αποδεικτικό Δ.Ο.Υ δεν απαιτείται για το αξίωμα του μέλους του συμβουλίου των δημοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου, του μέλους του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του τοπικού εκπροσώπου. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ανωτέρω συνδυασμοί είναι έγκυροι και πρέπει να ανακηρυχθούν.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

          ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους ακόλουθους συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων και Συμβούλων για τις δημοτικές  εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 στο Δήμο Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας,  ήτοι :

1)   Συνδυασμοί και Υποψήφιοι Δήμαρχοι
Α) Το  Συνδυασμό με το όνομα : <<Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ>> και   έμβλημα που αποτελείται από την απεικόνιση του γεωγραφικού σχήματος του Δήμου Τριφυλίας σε κάθετη θέση,  χρώματος πορτοκαλί, εντός τριών κύκλων, χρωμάτων γαλάζιου, πράσινου και κόκκινου. Δίπλα από την απεικόνιση αυτή είναι γραμμένο το όνομα του συνδυασμού ως εξής : «Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ» με μπλε χρώμα, υπογραμμισμένη με κόκκινη γραμμή. Κάτω από τη φράση αυτή είναι γραμμένο το όνομα του υποψηφίου Δημάρχου με τις εξής φράσεις:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  με μαύρο χρώμα, όραμα, με μπλε χρώμα, εμπειρία, με πράσινο χρώμα, αποφασιστικότητα, με κόκκινο χρώμα, με υποψήφιο δήμαρχο τον Ευστάθιο Ανδρινόπουλο του Γεωργίου.
 Β) Το Συνδυασμό με το όνομα : <<ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ>> και έμβλημα  που αποτελείται από  τη λέξη «ΛΑΪΚΗ και από κάτω την λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά», με υποψήφιο δήμαρχο  τον  Κουκούμη Σαράντο του Χρήστου.
Γ) Το Συνδυασμό με το όνομα : <<ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ>> και έμβλημα  που αποτελείται από  τη λέξη  Ρ.Α.ΚΙ.  με έντονα γράμματα και εικόνα η οποία θα απεικονίζει ανθρώπινη φιγούρα (η οποία προσομοιάζει με κορμό ελιάς) με απλωμένα χέρια στην ανάταση, τα οποία περιβάλλονται από φύλλα ελιάς, με   υποψήφιο δήμαρχο  τον  Θεοδωρακόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη.
Δ) Το Συνδυασμό με το όνομα : <<ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ>> και   έμβλημα που απεικονίζεται με καμπύλες γραμμές γαλάζιου χρώματος ένα τριφύλλι, με υποψήφιο δήμαρχο τον Κατσίβελα Παναγιώτη  του Ανδρέα.


2)    Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Για το Συνδυασμό  Α) << Η  ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ >>
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY)
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ηλία (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY)
ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY)
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κυριάκου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟΣ)
ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟΣ)
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Νικολάου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟΣ)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
ΑΡΓΥΡΗ -  ΚΟΥΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΥ) του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓ/ΝΩΝ)
ΓΚΛΙΑΤΑ- ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωκίωνος (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Άγγελου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (ΑΚΗΣ) του Σωτηρίου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΓΑΡ/ΝΩΝ)
ΛΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Πέτρου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΜΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΑΚΗΣ) του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Φωτίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΦΕΙΔΑ – ΧΗΝΑΡΗ Ελένη του Δημοσθένη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΚΥΠΑΡ/ΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σταμάτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΔΙΠΛΟΥ –ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Νικολάου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευσταθίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΡΙΘΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΝΙΚΗ) του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΚΥΠ.)
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΣΥ) του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗΣ)
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πανάγου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗΣ)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΚΑΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Άγγελου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Χρήστου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κυριάκου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Διονυσίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
(εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
(υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας)
ΑΒΔΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Αντωνίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΚΑΜΠΥΛΗ- ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Νικολάου (εκλ.περ. Γαργ/νων)
ΧΩΡΑΪΤΗ- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου (εκλ.περ. Γαργ/νων)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
(εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του Σωτηρίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του Γεωργίου (εκλ.περ.Κυπαρ/σίας)
ΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (εκλ. περ. Φιλιατρών)
(υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας)
ΛΙΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΤΣΙΦΛΙΔΗ ΑΝΝΑ του Χαράλαμπου (εκλ. περ. Φιλιατρών)
ΜΑΡΚΟΥΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου (εκλ. περ. Φιλιατρών)
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Φιλιατρών)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου (εκλ. περ. Φιλιατρών)
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σωτηρίου (εκλ. περ. Φιλιατρών)


Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ιωάννη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
ΔΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
Τοπική Κοινότητα Αετού (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημητρίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αλεξίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
Τοπική Κοινότητα Αρμενιών (εκλ. Περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΨΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
Τοπική Κοινότητα Αρτικίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
Τοπική Κοινότητα Αυλώνος (εκλ. Περιφέρεια Αυλώνος)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
Τοπική Κοινότητα Βάλτας (εκλ. Περιφέρεια Γαργαλιάνων)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Σπυρίδωνα (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΚΟΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
Τοπική Κοινότητα Βανάδας (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΛΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Διονυσίου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
Τοπική Κοινότητα Βρυσών (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αναστασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου (εκλ. περιφέρεια Αετού)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού)

Τοπική Κοινότητα Ελαίας (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΖΩΗΣ του Σωκράτη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
Τοπική κοινότητα Εξοχικού (εκλ. περιφέρεια Φιλιατρών)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου (εκλ. περ. Φιλιατρών)
Τοπική κοινότητα Καλογερεσίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
Τοπική κοινότητα Καλού Νερού (εκλ. περιφ. Αυλώνος)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΚΟΡΚΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
Τοπική Κοινότητα Καρυών (εκλ. περιφ. Αυλώνος)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
Τοπική κοινότητα Κεφαλόβρυσης (εκ. περιφ. Αετού)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λυκούργου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (εκλ. περιφέρεια Αετού)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Αντωνίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
Τοπική Κοινότητα Λεύκης (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
Τοπική Κοινότητα Λυκουδεσίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΓΚΑΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σπυρίδωνα (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευστρατίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου (εκλ. περιφέρεια Αετού)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέφανου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελή (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Σωτηρίου  (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Γεωργίου (εκλ.περ.Γαργ.)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας (εκλ. Περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
Τοπική Κοινότητα Ξηροκάμπου (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΦΙΤΣΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Νικολάου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεμιστοκλή (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος)
Τοπική Κοινότητα Πλάτης (εκλ. περιφέρεια Φιλιατρών)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εκλ. περ. Φιλιατρών)
Τοπική Κοινότητα Πολυθέας (εκλ. περιφέρεια Αετού)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ  του Βασιλείου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
Τοπική Κοινότητα Πύργου (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΖΟΜΠΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παύλου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
ΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φίλιππα (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)
Τοπική Κοινότητα Ραπτόπουλου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΣΠΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Θεοδώρου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
Τοπική Κοινότητα Ραχών (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Γεωργίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου (εκλ. περ. Κυπαρ/ίας)
Τοπική Κοινότητα Ροδιάς (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
Τοπική Κοινότητα Σελλά (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου (εκλ. περιφέρεια Αετού)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΛΙΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου (εκλ. Περιφέρεια Αετού)
Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αθανασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΚΟΚΚΙΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γρηγορίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΜΠΙΤΣΙΚΑ- ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΧΗΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Περικλή (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
Τοπική κοινότητα Στασιού (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΓΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του Δημητρίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
Τοπική Κοινότητα Τριπύλας (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης)
Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας)
(υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας)
ΚΩΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αναστασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας)
Τοπική Κοινότητα Φλόκας (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων)
(υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας)
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων)


Για το Συνδυασμό Β)  <<ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ >>
Εκλογική Περιφέρεια Αετού
1.      ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού)
2.      ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του Αναστασίου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού)
3.      ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού)

Εκλογική Περιφέρεια Αυλώνος
1.      ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος)
2.      ΓΚΟΝΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη , Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος)
3.      ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γενναίου , Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος)
4.      ΚΑΤΣΙΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος)

Εκλογική Περιφέρεια Γαργαλιάνων
1.      ΒΑΓΕΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Χαραλάμπους, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
2.      ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
3.      ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του χαραλάμπους, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
4.      ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ του  Ιωάννη, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
5.      ΚΑΤΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Εμμανουήλ, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
6.      ΚΑΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  Μιχαήλ, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
7.      ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  Δημητρίου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
8.      ΣΙΝΑΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
9.      ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του  xρήστου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)

Εκλογική Περιφέρεια Κυπαρισσίας
1.      ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του γαρυφάλλου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας)
2.      ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας)
3.      ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Κωνσταντινοσ του Αθανασίου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας)
4.      ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του  Σαράντου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας)
5.      ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του  Δημητρίου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας)
6.      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡιοσ  (ντουβιτσασ)  του Παναγιώτη, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας)
7.      ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡιοΣ του ιωάννη, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας)

Εκλογική Περιφέρεια Τριπύλης
1.      ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Τριπύλης)

Εκλογική Περιφέρεια Φιλιατρών
1.      ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
2.      ΚΩΦΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
3.      ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
4.      ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
5.      ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάμπους, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
6.      ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Χρήστου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
7.      ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του Νικολάου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
8.      ΤΣΑΜΟΥΡΗ – ΚΟΛΟΒΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαραλάμπους, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
9.      ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
10.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του Διονυσίου, Υποψ. Δημ. Σύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων
1.      ΚΑΥΚΑΣ  Μιχαήλ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
2.      ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  Χαραλάμπους, Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
3.      ΧΩΡΑΪΤΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ-ΑΓΑΘΗ  του Νικολάου, Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)

Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών
1.      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σωτηρίου , Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
2.      ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Χαραλάμπους , Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)
3.      ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Αντωνίου , Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών)

Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας (Εκλογ. Περ. Αετού)
1.      ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη, Υποψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ. Αετού)
Τοπική Κοινότητα Αετού (Εκλογ. Περ. Αετού)
1.      ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μάρκου , Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού)Τοπική Κοινότητα Βάλτας (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)
1.      ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, Υποψ. Εκπρόσωπος  (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων)

Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού (Εκλογ. Περ. Αυλώνος)
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντινου, Υποψ. Σύμβουλος  (Εκλογ. Περ. Αυλώνος)

Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (Εκλογ. Περ. Αετού)

  1. ΚΟΥΚΟΥΜΗ  Μαγδαληνή του Διονυσίου , Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού)
      2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του Νικολάου , Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού)

Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)

1.      ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)

Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)
1.      ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία  , Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)
2.      ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου  , Υποψ. Σύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)
3.      XΩΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος, Υποψ. Σύμβουλος  (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)

Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (Εκλογ. Περ.Αυλώνος)
1.      ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη, Υποψ. Εκπρόσωπος   (Εκλογ. Περ.Αυλώνος)

Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)

1.              ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ , Υποψ. Σύμβουλος  (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)
2.              ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Κωνσταντίνου, Υποψ. Σύμβουλος  
(Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων)

Τοπική Κοινότητα Ραχών (Εκλογ. Περ.Κυπαρισσίας)

1. ΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη , Υποψ. Εκπρόσωπος  (Εκλογ. Περ.Κυπαρισσίας)
Για το Συνδυασμό Γ) << ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ >>
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΕΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
   ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY
1.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΔΑΜΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY
                 2.ΔΡΙΜΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY
3.ΣΚΛΑΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY
  4.ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
      ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY
ΕΚΛΟΓΙΚΗ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΥΛΩΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
   1.ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
    2.ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ -ΕΡΑΤΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
1. ΑΡΓΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
              ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
2.ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
3.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΥΛΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
4.ΔΗΜΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
5.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ  (ΓΙΟΥΛΑ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
6. ΚΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
7. ΚΟΥΡΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
8. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
          9.  ΞΙΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
       10. ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
    11. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΡΙΤΣΑ)
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ
12.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
1.       ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2.       ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
3.       ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
     ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
4.       ΒΡΕΤΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
     5. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
     6. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
     7. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
     8.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
     9.ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
     10. ΜΑΡΑΒΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
     11. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ (ΣΙΣΣΥ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
    12.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
      13.ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
      14.ΣΑΡΔΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΤΡΙΠΥΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗΣ
ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ.ΤΡΙΠΥΛΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
1.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
2.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
3.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
4.ΚΕΝΤΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
5.ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
6.ΜΠΑΖΑΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
7.ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
8.ΤΑΜΠΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
9.ΤΣΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
                              
    ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
2.ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
3. ΜΑΓΚΑΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
4. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
5.  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
6. ΦΙΤΣΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ   
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
1.       ΚΑΣΙΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ  
Συζ.. ΜΙΧΑΗΛ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2.       ΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
     3.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
5.       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
   1.ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
2.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
3.ΠΑΝΑΓΑΚΗ
 ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
4.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
5.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ


   ΤΟΠΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1.Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής  (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΗΤΡΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
2.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ


2.Τοπική Κοινότητα Αετού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1. ΖΕΡΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
   ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ
     2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ
3.ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
    ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ

3.Τοπική Κοινότητα Αρμενιών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΤΣΕΚΜΗ
ΑΝΝΑ
ΟΜΕΡ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

4.Τοπική Κοινότητα Αυλώνος (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
       ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
2.ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ

5.Τοπική Κοινότητα Βάλτας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ  
      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

6.Τοπική Κοινότητα Βανάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ


7.Τοπική Κοινότητα Βρυσών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
   Συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

8.Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΗΣ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ
2.ΚΑΣΙΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ

9.Τοπική Κοινότητα Ελαίας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΣΚΛΑΒΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ

10.Τοπική Κοινότητα Εξοχικού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
    ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΚΙΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

11.Τοπική Κοινότητα Καλιτσαίνης (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΚΑΤΣΙΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ

12.Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.       ΓΚΟΓΚΑΣ
ΤΡΥΦΩΝ
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
2.   ΔΡΕΚΟΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
3.        ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΕΛΠΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
4.       ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ

13.Τοπική Κοινότητα Καμαρίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ

14.Τοπική Κοινότητα Καρυών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΚΑΖΑΚΟΣ 
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
    2.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ

15.Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσης (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ

16.Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
    ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.       ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ
2.        ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ
3.       ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ
4.       ΤΣΑΓΚΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ

17.Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΣΟΥΛΕΛΕ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

           2. ΨΥΜΟΥΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
18.Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ


19.Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
2.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

20. Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

21.Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
    1.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

22.Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
    ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΡΟΥΦΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ

23.Τοπική Κοινότητα Προδρόμου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
    ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΚΟΡΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
24.Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΚΑΠΠΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ.  ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

25.Τοπική Κοινότητα Ραχών(ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

26.Τοπική Κοινότητα Σιδηροκάστρου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.       ΛΙΑΚΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ
2.       ΣΙΑΠΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟΣ

27.Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
     1.ΚΑΠΙΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

28.Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΓΕΡΜΑΝΟΣ   
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
              2.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
3.ΚΑΡΥΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

29.Τοπική Κοινότητα Χαλαζονίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ
1.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ
2.ΚΑΝΑΒΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ

30.Τοπική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1.ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ
2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ
3.ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ

Για το Συνδυασμό   Δ) << ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ >>
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ
          (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά)    
 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημοσθένη (Εκ.Περ. Αετού)
 2. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δήμου (Εκ.Περ. Αετού)
 3.ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Θεοδώρου (Εκ.Περ. Αετού)

                           ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ               
          (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευσταθίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
3. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος)

                             ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ               
          (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά)
           
1. ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
2. ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κυριάκου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
5. ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Οδυσσέα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
6. ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
7. ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
8. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
9. ΚΩΤΣΑΚΗ-ΚΑΜΠΥΛΗ  ΙΩΑΝΝΑ  του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
10. ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
11. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
12. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
13. ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
14. ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
15. ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)

                   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ              
          (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
3. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεμιστοκλή (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
4. ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
5.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ (ΝΕΛΛΗ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
6.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
7.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
8. ΛΙΒΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
9.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Αριστομένη (Εκ.Περ.Κυπαρισ)
10. ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
11. ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
12. ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
13.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του Αλέκου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
14. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
                  
             ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ
          (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά)
1.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης)
2. ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σωτηρίου (Εκ.Περ.Τριπύλης)

                  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ               
          (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
2. ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
3.ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Φίλιππα (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
4. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
5.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Χρήστου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
6.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ-ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Νικολάου (Εκ.Περ.Φιλιατρών)
7. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
8. ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
9. ΣΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
10. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
11. ΣΤΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ζαχαρία (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
12. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Φιλιατρών)

               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ    
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
2. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΑ) του Ιωάννης (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
4. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου  (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
5. ΤΖΟΥΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του  Ανδρέα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
6. ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)

          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) του Διονυσίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2. ΑΝΔΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
3. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
4.ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του Αλεξάνδρου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
5.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
6.ΤΖΑΒΕΛΛΑ-ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

         ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.  ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
2. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
3. ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταύρου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ανδρέα (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
5. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
6. ΦΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)

  ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΛΙΑΝΗΣ (εκλ.περ.Αυλώνος)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
 1. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2. ΜΠΑΛΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος)

             ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΛΙΑΣ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου (Εκ.Περ. Αετού)
2. ΤΖΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αλεβίζου (Εκ.Περ. Αετού)

          ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού)
2. ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αετού)

        ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αριστοτέλη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
4. ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χαράλαμπου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
      
       ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΙΚΙΟΥ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού)
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Δήμου (Εκ.Περ. Αετού)
       
      ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΑΣ (εκλ.περ.Αυλώνος)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος)

  ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΑΣ (εκλ.περ.Γαργαλιάνων)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.     ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(ΑΝΤΖΕΛΑ) του Παντελή (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)

       ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΝΑΔΑΣ (εκλ.περ.Αυλώνος)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.     ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2.     ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία (Εκ.Περ. Αυλώνος)
   
   ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΩΝ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

     ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού)
2.ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού)

    ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ (εκλ.περ.Αυλώνος)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2. ΣΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διονυσίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)

         ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΙΚΟΥ (εκλ.περ.Φιλιατρών)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
2. ΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)

      ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΤΣΑΙΝΗΣ (εκλ.περ.Αυλώνος)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙΟΥ (εκλ.περ.Τριπύλης)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης)
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σταύρου (Εκ.Περ.Τριπύλης)

     ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ (εκλ.περ.Αυλώνας)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2.ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Φωτίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
3.ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Επαμεινώνδα (Εκ.Περ. Αυλώνος)
4.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία (Εκ.Περ. Αυλώνος)
  
    ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Περικλή (Εκ.Περ. Αετού)
2.ΤΖΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αετού)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ (εκλ.περ.Αυλώνος)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ του Αναστασίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αυλώνος)

  ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΣ  (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.     ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αετού)

   ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.     ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αντωνίου (Εκ.Περ. Αετού)
2.     ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ηλία (Εκ.Περ. Αετού)
      3.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αετού)
      4.   ΡΗΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σωτηρίου (Εκ.Περ. Αετού)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΤΣΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου (Εκ.Περ. Αετού)
2. ΧΟΝΔΡΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αετού)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟΥ (εκλ.περ.Τριπύλας)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Τριπύλης)
2.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ (εκλ.περ.Γαργαλιάνων)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.     ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΥΔΕΣΙΟΥ (εκλ.περ.Τριπύλης)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.     ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου (Εκ.Περ.Τριπύλης)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΗΣ (εκλ.περ.Φιλιατρών)      
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.      ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΕΩΣ (εκλ.περ.Γαργαλιάνων)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
2.ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Θεοδώρου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
3.ΜΙΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
4. ΤΕΡΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λάμπρου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
        
     ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αετού)
2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αριστομένη (Εκ.Περ. Αετού)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (εκλ.περ.Γαργαλιάνων)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου  (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
3.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ελευθερίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑΣ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΥ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.      ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2.      ΜΙΧΑ-ΡΑΜΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Σωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.     ΚΑΝΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2.     ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Περικλή (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

  ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (εκλ.περ.Αυλώνας)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Επαμεινώνδα (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2.ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου (Εκ.Περ. Αυλώνος)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΗΣ (εκλ.περ.Φιλιατρών)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
2. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σπυρίδωνα (Εκ.Περ. Φιλιατρών)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΘΕΑΣ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αετού)
2.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (εκλ.περ.Γαργαλιάνων)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστομένη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
2. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ (εκλ.περ.Τριπύλης)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης)
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Φωτίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΑΣ (εκλ.περ.Τριπύλης)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.      ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σωτηρίου (Εκ.Περ.Τριπύλης)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑ (εκλ.περ.Τριπύλης)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΝΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης)
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Τριπύλης)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  (εκλ.περ.Αυλώνος)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος)
2.ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ (εκλ.περ.Αετού)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΓΕΩΡΓΑΣ  ΘΑΝΟΣ του Κυριάκου (Εκ.Περ. Αετού)
2.ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΗΛΙΑΣ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2. ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευθυμίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
3. ΔΑΒΙΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
4.ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ευσταθίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΣΙΟΥ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ του Σπυρίδωνα  (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ (εκλ.περ.Τριπύλης)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Τριπύλης)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΑΚΛΑΔΑΣ (εκλ.περ.Κυπαρισσίας)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1. ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κυριάκου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
2. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)
3. ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΚΑΣ (εκλ.περ.Γαργαλιάνων)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)
2.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αγησιλάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων)

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ (εκλ.περ.Φιλιατρών)     
 (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.     ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του  Βασιλείου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
2.     ΤΣΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Φιλιατρών)

       ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (εκλ.περ.Φιλιατρών)     
 (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά)
1.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
3.ΛΑΜΠΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών)
         
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 3η Μαΐου 2014.
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες