18 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γιάννης ο Αδρακτάς νέος Αντιδήμαρχος Γαργαλιάνων!

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Κόλλιας όρισε νέο Αντιδήμαρχο Γαργαλιάνων με αμισθία, όπως άλλωστε ήταν τόσα χρόνια και ο προκάτοχος του Στάθης Ανδρινόπουλος, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Ιωάννη Αδρακτά.
Να σημειώσουμε πως ο κ. Ανδρινόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιδημάρχου Γαργαλιάνων λόγω της υποψηφιότητας που έθεσε για τη δημαρχία. .............


 Η απόφαση
Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2014

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τριφυλίας

Έχοντας υπόψει:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 & 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου,

2. Τις διατάξεις του ν. 4051/20121 (ΦΕΚ 40/29.02.2012, τεύχος Α’),

3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31.12.2012, τεύχος Α’),

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής,

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τριφυλίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

6. Την υπ. Αρ. 61/2014 Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης Αντιδημάρχου.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει ως άμισθο τοπικό Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας με θητεία από 17.02.2014 έως 31.08.2014 τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, Ιωάννη Αδρακτά, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

- Ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δ.Ε. Γαργαλιάνων, σύμφωνα με το άρθρο 59, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, εξουσιοδοτούμενος να εκδίδει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο δ’ της ως άνω παραγράφου και άρθρου αναφερόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ διοικητικά έγγραφα πλην ενταλμάτων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας.

Β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο στα πλαίσια των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Δήμου.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι στις επιμέρους αρμοδιότητές τους μπορεί να συνεπικουρούνται από ομάδες εργασίας και εντεταλμένους συμβούλους που θα ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Αν κάποιος εκ των Αντιδημάρχων απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. (άρθρο 59 παρ. 7 του Ν. 3852/10).

Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα του Νομού (Θάρρος) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
 Με πληροφορίες απο gargalianoionline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες