6 Αυγούστου 2012

Πως γίνεσαι έμπορος Αγροτικών προϊόντων;

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, με αριθμό Φύλλου 593, αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η υποβολή των προβλεπόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. 
Επίσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, με αριθμό Φύλλου 471, η Υπουργική Απόφαση στην οποία
αναφέρονται τα κριτήρια καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής αλλά και τα κριτήρια της επάρκειας των εγκαταστάσεων των εμπόρων για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή στο Μητρώο.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, αντικαθίστανται με την υπεύθυνη δήλωση τα εξής δικαιολογητικά:...................
Α) Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Β) Πιστοποιητικά από το κατά τόπο αρμόδιο πρωτοδικείο:
Ότι δεν τελούν σε πτώχευση
Ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση
Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας
Ότι εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση
Γ) Βεβαίωση ποινικού μητρώου τύπου Β
Όσον αφορά το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ως εξής:
α) Σε ποσοστό 10% του μέσου όρου της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων των τελευταίων τριών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής
β) αν δεν έχει συμπληρωθεί τριετία από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, σε ποσοστό 10% του μέσου όρου της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων των τελευταίων δύο ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής
γ) Αν δεν έχει συμπληρωθεί διετία από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, σε ποσοστό 10% του μέσου όρου της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής
δ) Στο ποσό των 30.000 ευρώ αν κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο δεν συμπληρώνεται ένα οικονομικό έτος από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος του εμπόρου.
Γενικότερα το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο, εάν κάποια εμπορική επιχείρηση έχει πάγια περιουσιακά στοιχεία ή μισθωμένα που αξίζουν πάνω από 150.000 ευρώ και υποβάλει ισολογισμό κάθε χρόνο, απαλλάσσεται από την έκδοση εγγυητικής επιστολής προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν εκδίδουν ισολογισμό, το ποσό αυτό κατεβαίνει στις 100.000 ευρώ, με βάση τη φορολογική δήλωση της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη-έμπορου.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες