23 Απριλίου 2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ


Πριν από μια εβδομάδα περίπου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 150559/10-6-2011 που αφορά στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού. Με την τροποποιημένη ΚΥΑ απλοποιούνται οι διαδικασίες, ελαχιστοποιείται η απαιτούμενη οικονομική επιβάρυνση του πληθυσμού και παρουσιάζεται η ευκαιρία για νομιμοποίηση υφιστάμενων υδροληψιών χωρίς πρόστιμα...................
Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν στα εξής:
§   σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού (αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής) προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά.
§   δεν απαιτείται πλέον χημική ανάλυση για αρδευτικές γεωτρήσεις.
§   η τροποποίηση αφορά σε όσες υδροληψίες υπήρχαν πριν τις 16-06-2011 χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄1784) σχετική άδεια, ενώ η αρχική ΚΥΑ αφορούσε υδροληψίες προ της 20-12-2005.
§   μειώνεται το κατώτατο όριο του προστίμου στην περίπτωση που κάποιος δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε 700 ευρώ (200 ευρώ για το πρώτο έτος καθυστέρησης και 500 ευρώ για το δεύτερο έτος).
§   απαιτείται πλέον παροχή τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου υδροληψίας (γεωλογία, υδρογεωλογία, βάθος και τρόπος άντλησης, παροχή κ.ά.)
Τέλος,  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας χρήσης νερού δεν αλλάζει, παραμένει  η ίδια και είναι η 16-06-2012.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά
Σοφία Γ. Χρονοπούλου
Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος M.Sc.
τηλ: 6948806841
sofchronopoulou@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενημερωνόμαστε για την περιοχή μας

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες